Fjellhaller på Raudsand

Miljødirektoratet gjennomførte en vurdering av bygging av fjellhaller på Raudsand den 8. april 2020. Vurderingen kom en måned etter at departementet godkjente reguleringsplanen. Miljødirektoratet skriver at det er stor usikkerhet og store kostnader med utsprenging av fjellhaller. Miljødirektoratet kan ikke ta stilling til om fjellhallene i Raudsand er egnet for uorganisk farlig avfall.

Forsidefoto: Visualisering av størrelse på en fjellhall sammenlignet med Hatleliblokka i Molde

 Miljødirektoratets vurdering av deponi for farlig avfall  datert 8. april 2020

De store og viktige utredningene gjenstår

«Med unntak av to geologiske rapporter om malmforekomsten, har Miljødirektoratet ikke hatt tilgang til nye utredninger om prosjektet i Raudsand. De store og viktige utredningene gjenstår fremdeles».

Kan ikke ta stilling til om fjellhallene i Raudsand er egnet

Miljødirektoratet: «Det er fremdeles slik at vi ikke har fått fremlagt nok informasjon om de geologiske, hydrogeologiske og geotekniske forholdene til at vi kan ta stilling til om fjellhallene i Raudsand er egnet som lokalitet for et deponi for uorganisk farlig avfall i tråd med de krav som avfallsforskriften gir».

Nødvendig med mer kunnskap om fjellet er tilstrekkelig tett

Miljødirektoratet: «Det er nødvendig med mer kunnskap om følgende før det kan tas stilling til om fjellet er tilstrekkelig tett».

Det må gjennomføres undersøkelser av berget

Miljødirektoratet: «Det må gjennomføres nærmere geologiske, geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser av berget der deponiet skal være».

Undersøke avfallet om det vil kunne reagere med berggrunnen

«Det må gjennomføres undersøkelser av avfallet som planlegges deponert for å avklare om det vil kunne reagere med berggrunnen«.

Risikovurdering

«Opplysningene må innarbeides i en stedsspesifikk risikovurdering».

Fremdeles mange usikkerheter

«Selv om ny reguleringsplan nå er vedtatt er det fremdeles mange usikkerheter og store investeringer som gjenstår. Spesielt er det knyttet usikkerhet og store kostnader til anleggsfasen med utsprenging av fjellhaller».

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20200408-oppfolging-av-ekspertutvalgets-rapport-om-farlig-avfall.pdf