Veidekke bygger ny kai på Raudsand for mottak av avfall

Veidekke skal i løpet av høsten 2022 bygge ny kai utenfor industriområdet på Raudsand. Kaia skal bygges på samme sted som den gamle kaia. Kaia vil brukes for mottak av avfall for deponering i store deponi på fjellet. Opplysningene kommer frem i en søknad til Statsforvalteren datert 8. juli 2022 om peling av 10 stk peler.

Forsidebilde: Skisse av ny kai fra søknad datert 8. juli 2022

Deponering av avfall

Veidekke skal i første omgang deponere forurenset masse i Deponi 2. Veidekke skal også bygge fjellhaller for lagring av farlig avfall. Firmaet vil også bygge opp mottak for deponering av bunnaske. Bunnaske karakteriseres som farlig avfall før behandling. For mottak av forurenset masse og farlig avfall er bedriften avhengig av ny kai.

Bilde av den gamle kaia fra november 2021. Ny kai skal bygges på samme plass.

Forurenset sjøbunn

Bilde av forurenset sjøbunn i området hvor ny kai skal bygges. Bilde fra 2017.

Analyseresultatene av sedimentene er viser i følge søknaden «høy konsentrasjon av kobber (tilstandsklasse V) og forhøyet konsentrasjoner av nikkel, sink og PCB (tilstandsklasse III)«.

Kaia planlegges ferdig høsten 2022. Søknaden vil bli kunngjort på Statsforvaltarens nettside og søknaden sendes til relevante høringsparter