Krav om gassmålinger fra uavhengig konsulent

Miljødirektoratet varsler den 20. juni 2022 at de ønsker en uavhengig konsulent med ekspertise om å gjennomføre gassmålinger fra Deponi 1 på Raudsand. Oppfølgingen kommer etter påtrykk fra Norges Miljøvernforbund.

Forsidebilde: Deponi 1 fotografert 22. april 2022- Miljødirektoratet krever gassmålinger fra deponiet.

Konsulent med ekspertise skal gjennomføre gassmålinger

Veidekke gjennomførte egne målinger på Deponi 1 på Raudsand. Miljødirektoratet krever nye og bedre målinger av noen med ekspertise.

Miljødirektoratet uttaler at det ikke er gjort vurderinger av hvilke forhold gassmålingene bør tas ved, eller hvilken metodikk som er best egnet for overvåking av gass fra deponiet. Miljødirektoratet mener beskrivelsen av gassmålingene ved Bergmesteren Raudsand ikke belyser disse forholdene. Direktoratet er usikre på om metoden som er benyttet er den beste til å gjennomføre slike målinger. Målinger av gass fra deponi er krevende å gjennomføre og påvirkes av vær og atmosfæretrykk. Miljødirektoratet vil stille krav om at Bergmesteren Raudsand skal gjennomføre en vurdering som skal gjøres av en uavhengig konsulent med ekspertise innen fagfeltet.

Gass i gruva på Raudsand

Norges Miljøvernforbund – Møre og Romsdal sendte en henvendelse til Miljødirektoratet 5. mars 2022 hvor de etterlyste opplysninger om oppfølgning av gass i gruva på Raudsand.

  • Har Miljødirektoratet fulgt opp at Bergmesteren Raudsand i «overvåkningsprogrammet for etterdriftsfasen av deponi 1» på tilfredsstillende vis utført gassanalyser i samsvar med Norsk standard, slik som beskrevet i vedlagte epost?
  • Dersom analysene ikke er utført slik som beskrevet i eposten, så ber NMF-MR om at Miljødirektoratet skriftlig opplyser om hvorledes dere følger opp dette avviket?