Varsel om 35 000 tonn saltslagg til Raudsand

Etter noen måneder med importstopp av farlig avfall på Raudsand varsler Real Alloy om en ny og større import. Saltslagget vaskes med vann fra Raudsandvatnet. Aluminium og oksid tas ut og behandles videre. Store mengder salt sammen med miljøgifter slippes ut i fjorden. Utslippene renses ikke.

Forsidebilde: Kart som viser transportruten for farlig avfall fra Wales til Raudsand. Kartet er vedlagt eksportvarslet sendt fra myndighetene i Wales.

Myndighetene i Wales varsler om 35 000 tonn med saltslagg til Raudsand de neste 12 månedene fra 13. juni 2022 til 13. juni 2023. Mengden tilsvarer 12 båtlaster på ca 3 000 tonn. 40 % eller 14 000 tonn avfallsrester slippes ut i fjorden i løpet av året.

Melding fra Real Alloy om skiping av 12 båtlaster kommende år med tilsammen 35 000 tonn saltslagg fra Wales til Raudsand i Molde kommune

Myndighetene i Wales varsler om eksport av 35 000 tonn saltslagg til Raudsand i Molde. Bedriften venter på en godkjenning fra Miljødirektoratet før importen til Raudsand starter opp igjen. Miljødirektoratet stoppet forrige tillatelse etter mange avvik. Bedriften hadde flere avvik som medførte utslipp til vann og luft.

Vedlegg til notifiasjonsdokumentet

Avfallsrester til fjorden

I notifikasjonsdokumentet oppgir bedriften at 40 % av avfallet som ikke kan gjenvinnes slippes ut i fjorden. Et enkelt regnestykke gir da at 40 % gir 14 ooo tonn deponert i fjorden. Kostnaden for deponeringen oppgis til kr 0,-. Miljøgiftene i avfallet havner i fjorden. En fjord som ikke viser tegn til forbedring av miljøtilstanden.

Skrapmetall blandes med saltslagg

Real Alloy oppgir til myndighetene at slagget lagres strengt adskilt fra annet materiale og er ikke mikset med annet avfall.

Beskrivelse i notifikasjonsdokumentet utarbeidet av Real Alloy.
Bilde som viser skrapmetall som kommer sammen med saltslagget fra Wales til Raudsand

Miljødirektoratet avdekte store mengder skrapmetall lagret på kaia på Raudsand. Skrapmetallet har tydelig vært blandet med farlig avfall. Lagringen av skrapmetallet var en av årsakene til at importen ble stoppet. Skrapmetallet er nå hentet av Tofte Gjenvinning i Molde. Bedriftens kontroll av det farlige avfallet er alarmerende dårlig.

Bedriften mottar også store mengder med saltslagg fra bedriften på Rød. Saltslagget transporteres med bil til Raudsand.