NIVA: Forhøyet konsentrasjon av miljøgifter i blåskjell

Undersøkelser av blåskjell i 2021 i Tingvollfjorden viser høye verdier av miljøgiftene arsen, kvikksølv, krom, nikkel og sink.

Forsidefoto: Nedre del av deponi 2 med Tingvollfjorden i bakgrunnen november 2021

NIVA (Norsk institutt for vannforskning) gjennomførte en undersøkelse av blåskjell i Tingvollfjorden i 2021. Undersøkelsen viser en forhøyet konsentrasjon av miljøgifter i blåskjell. Undersøkelsen er publisert 28. februar 2022 og det er kun Nei til Giftdeponi som skriver om den.

Utdrag fra oppsummeringen i rapporten til NIVA:

«I blåskjellene fra overvåkingen i 2021 ble PROREF-verdiene overskredet for arsen (ved alle stasjoner), krom (ved tre stasjoner), nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved én stasjon). På blåskjellstasjonene SU1 og SU3 som er mest representative for vannforekomsten, var det overskridelser av PROREF-verdiene for arsen og nikkel, samt for krom ved SU3» (NIVA 2021).

«Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som overskrider de foreslåtte EQS-verdiene» (NIVA 2021).

«Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien på stasjon SU4» (NIVA 2021).

«Det har ikke blitt rapportert miljøundersøkelser i blåskjell siden 1987» (NIVA 2021).

«Nivåene av krom, nikkel og sink var noe høyere i 2021 ved blåskjellstasjon SU1 enn i 1987» (NIVA 2021).

Miljødirektoratet 2018: Ikke tilfredsstillende beslutningsgrunnlag

NIVA 2020: Omfattende toksiske effekter

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as.-1.pdf