Økokrim: – Sannsynlig med ulovlig avfallshåndtering

Økokrim presenterte 2. mai 2022 trusselvurderingen for 2022 med hva de forventer blir de største truslene de neste årene. Trusselvurderingen bygger på Økokrim og politiets etterretning. Økokrim trekker frem avfall og gjenvinning i sin trusselvurdering. Det er en skremmende sammenheng med lokale saker.

Alle påstandene som er presentert er fra Økokrims trusselvurdering for 2022

Høye kostnader ved miljøvennlig håndtering av avfall og resirkulering fører til til at både norske og utenlandske aktører vil profittere på ulovlig avfallshåndtering. Å oppfylle FNs bærekraftmål er en av de største utfordringene i Norge med vårt høye materielle forbruk. Høy verdi på enkelte komponenter gjør det meget sannsynlig at aktører vil profittere på ulovlig avfallshåndtering. (Meget sannsynlig: Det er meget god grunn til å forvente. Over 90 % sannsynlighet).

Øke inntjeningen ved å bryte utslippstillatelser

Fra Økokrims trusselvurdering for 2022
 • Alvorlig klima- og naturkriminalitet begås av både næringslivsaktører og privatpersoner.
 • Næringslivsaktører begår alvorlig forurensingskriminalitet, eksempelvis ved å bryte utslippstillatelser som følge av manglende vedlikehold, uhell eller forsett for å øke inntjeningen og ved å forsøple havet.

Økokrim: Sannsynlig med grove og ulovlige naturinngrep gjennom deponering av avfall

 • «Det er sannsynlig at både næringslivsaktører og private aktører vil begå grove og ulovlige naturinngrep gjennom graving, hogging, sprenging, masseutfylling og deponering av avfall«.
 • I Norge er avfallsbransjen en bransje med særlig høy risiko for miljøkriminalitet. Kontroller viser at mange avfallsmottak ikke håndterer avfall i tråd med tillatelser, og lagrer avfallet på måter som medfører risiko for forurensing eller brann.
 • Sirkulærøkonomi og resirkulering av materialer blir stadig viktigere.
 • Det er mulig at enkelte norske aktører vil forsøke å omgå lover og retningslinjer for å redusere kostnader.
 • Kontroller viser at mange avfallsmottak ikke håndterer avfall i tråd med tillatelser, og lagrer avfallet på måter som medfører risiko for forurensing eller brann.
 • Forurensing som følge av ulovlig avfallshåndtering er en betydelig miljøtrussel. Avfallskriminalitet kan innebære tyveri, ulovlig deponering, lagring eller eksport av avfall.
 • Ulovlige terrenginngrep skjer ved at aktører graver, hogger, sprenger, fyller på med masser, bygger eller planerer i strid med gitte tillatelser eller uten å søke tillatelse fra kommunen. Også avfall deponeres ulovlig.
 • Nylige straffesaker favner mange ulike, og i noen tilfeller svært grove overtredelser av regelverket. Det er sannsynlig at både næringslivsaktører og private aktører vil begå grove ulovlige naturinngrep. Næringsdrivende tar seg til rette ved å utvide eget næringsareal, anlegge kjøreveier og deponere masser og avfall.
 • Avfall som deponeres ulovlig på land eller i sjø kan forårsake forurensning og gi utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer i mange år framover.
 • Kriminaliteten er forsettlig og systematisk og kan pågå over lang tid med svært negative konsekvenser for mennesker og omkringliggende natur og dyreliv. Inngrepene er ofte irreversible.

Korrupsjonsrisiko i kommunal sektor

Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen i kommunal sektor er størst i forbindelse med anbudsrunder. Etterforskning indikerer at korrupsjon kan pågå uoppdaget i flere år.

https://www.okokrim.no/oekokrims-trusselvurdering-2022.6527255-549307.html