Unødvendig forurensning

Store mengder rent vann flommer ned i sterkt forurensede gruver, vannet er forurenset når det renner ut i fjorden.

Forsidebilde fra januar 2022 som viser flomvann fra Kleivdammen til gruvene

På Raudsand i Molde kommune flommer vann til de gamle gruvene på Raudsand. I gruvene er det deponert farlig avfall og vannet som renner gjennom gruvene forurenses før det slippes ut i fjorden.

Forurensning av rent vann

Vannet kommer fra et stort nedbørsområde. Det er også overført vann fra Raudsandvannet til Kleivdammen. Reguleringen av vannet er manuelt og tar ikke hensyn til nedbør. Overvannet havner i de forurensede gruvene. Det rene vannet vasker ut forurensningen og det forurensede vannet sendes ut i fjorden. Utløpet fra dammen er for lite.

Bilde fra januar 2022 som viser flomvann fra Kleivdammen til gruvene

Miljøødeleggende

Miljødirektoratet, Real Alloy, grunneier Veidekke, Bergmesteren Raudsand, Norconsult, Molde kommune, Fylkeskommunen og Statsforvalteren er alle orientert om utslippet fra gruvene. Ingen følger opp med tiltak for å stoppe unødvendig tilførsel av vann til de forurensede gruvene

Bilde fra januar 2022 som viser flomvann fra utløpet av Kleivdammen til gruvene

Miljøgifter til fjorden

Flomvannet føres inn i gruvene. Gruvene inneholder avfall etter tidligere drift på Raudsand. Gruvene er brukt som deponi for store mengder avfall og vannet vasker miljøgiftene til fjorden.

Bilde fra januar 2022 som viser flomvann fra Kleivdammen til gruvene
Kleivdammen og rasgropa på Raudsand. Det er bare noen meter mellom dammen og rasgropa.

Stort nedbørsområde

Det er et stort område som føres til Kleivdammen. Vannet brukes av Real Alloy for vask av saltslagg før restavfallet/prosessvannet sendes til fjorden. Vann fra Raudsandvannet føres til Kleivdammen sammen med det naturlige nedbørsområdet.

Kleivdammen fotografert i april 2022

Molde kommune: Partier av Kleivdammen har kollapset

Daglig leder i Molde Vann og Avløp var høsten 2020 på en inspeksjon av Kleivdammen. Inspeksjonen viste at «Hovedkonstruksjonen i dammen er en aldrende råtten tre-kledning som i realiteten allerede som i partier har kollapset«.

Artikkel fra februar 2022