Statsforvalteren instruerer Molde kommune

Statsforvalteren instruerer Molde kommune om å følge saksbehandlingsregler. Kommunen må omregulere området på Raudsand med å følge saksbehandlingsreglene for en ny reguleringsplan, og ikke som kommunens plan om en «administrativ endring».

Forsidefoto: Industriområdet på Raudsand hvor kommunestyret har vedtatt å omregulere området.

Molde kommune: Administrativ endring

Molde kommune uttaler i et referat fra et møte med Veidekke og Bergmesteren Raudsand den 9. februar: «Det vil være tilstrekkelig å endre bestemmelsene slik at reguleringsplanen gir uttrykk for at det ikke er adgang til å etablere et Nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand«. Videre fortsetter kommunen: «I første omgang vurderer kommunen å gjøre en administrativ endring av bestemmelsene etter plan og bygningslovens §12-14«.

Kommunalsjefen til kommunestyret: Konkluderer med endring

I kommunestyremøtet 17. mars 2022 opplyste Kommunalsjefen fra talerstolen: «Vi konkluderer med at det blir et forslag til endring av reguleringsbestemmelsene og at forslaget presenteres i mai«. Uttalelsen kom frem i en behandling av brukstillatelse for deponi.

Statsforvalteren: Følg saksbehandlingsreglene

Brevhode av Statsforvalterens brev av 1. april 2022. Saksbehandler sladdet av Nei til Giftdeponi

Molde kommunestyre vedtok den 16. desember 2021 en reguleringsendring uten deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Molde kommune. Kommunen ønsket en administrativ endring av bestemmelsene i reguleringsplanen. Statsforvalteren er uenig. I et brev den 1. april 2022 skriver Statsforvalteren at en reguleringsendring må følge saksbehandlingsreglene for utarbeiding av ny reguleringsplan.

Statsforvalteren: Offentlighet er viktig

Fra Statsforvalterens brev av 1. april 2022.

Uttale fra Statsforvalteren: «Statsforvalteren vil her bemerke at en endring av reguleringsplan som hovedregel må følge saksbehandlingsreglene for utarbeiding av ny reguleringsplan. Av plan- og bygningslovens formålsbestemmelse er det fremhevet at planlegging etter loven skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Hensynet til offentlighet har derfor stor betydning i denne saken«.

Vil Molde kommune overprøve Statsforvalteren?

Vil Molde kommune fortsette hemmeligholdet?