Fortsatt gassutslipp fra deponiet

Deponi 1 på Raudsand fortsetter å produsere gass. Over 20 år etter at deponeringen var avsluttet og 4 år etter at deponiet ble tildekt fortsetter det farlige avfallet å avgi gass. Årsaken til den kjemiske reaksjonen er ukjent.

Forsidebilde: Dronefoto fra Veidekke av Deponi 1. Bildedato 30. april 2021. Området på deponiet er uten snø, det er store mengder snø rundt deponiet. Snøsmeltingen kommer sannsynligvis fra varmeutvikling i deponiet.

Målingene viser at gassutviklingen fra deponiet varierer mye i løpet av året. Det er registrert forholdsvis høye konsentrasjoner av hydrogengass (H2). Gassutslippet ligger godt under nedre eksplosjonsgrense. Opplysningene kommer frem i en overvåkningsrapport av gass i deponi 1 på Raudsand datert 8. februar 2022.

Dronefoto av snøsmelting på deponi 1. Bildedato 18. april 2021.

Bedriften Aluscan deponerte betydelige mengder aluminiumholdig avfall (saltslagg) i Raudsand gruver og innraste sjakter over en tiårs periode fram til 2002. Saltslagg vil reagere med vann og utvikle hydrogen, metan og ammoniakk. Deponi 1 forårsaket ammoniakkgass betydelige skogskader i et bredt belte omkring deponiet.

Ingen tetting i bunn av deponiet

Det er ikke tett bunn i deponiet. Det farlige avfallet er tømt rett på grov masse fra store ras i området. Raset lagde dype sjakter og punkterte tunneler. Vann siger fra deponiet og havner i fjorden. Luft kommer fra tunnelene under og trenger opp i avfallet. Det er påvist gassutvikling og varmeutvikling i deponiet. Hvordan Miljødirektoratet kan godkjenne dette er en av mange forunderlige saker.

Kilde:

Overvåkningsrapport for 2021 med gassmålinger