Molde kommune med et mulig ulovlig vedtak

Kommunedirektøren i Molde kommune vil gi tillatelse til et renseanlegg i et LNF-område. Renseanlegget anlegges i forbindelse med oppstart av Veidekkes deponi på Raudsand. Renseanlegget er planlagt i et LNF-område hvor denne type bygging ikke er tillatt. Det er ikke søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen og vedtaket vil muligens være ulovlig.

Forsidebildet: Opparbeidet område for renseanlegg. Bildet er tatt i november 2021. Området vist på bildet er regulert som et LNF-område hvor bygging ikke er tillatt.

LNF-området er vedtatt av departementet

Plankart vedtatt av departementet 6. mars 2020. Området merket med blå ring er planlagt for et stort renseanlegg. Området er et LNF-område.

Plankartet er vedtatt av departementet i forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen. Lysegrønt område er definert som LNF-område hvor det kun tillates skogbruk. Området for renseanlegget er merket med blått og ligger inne i LNF-området. Bruken av området til renseanlegg er sannsynligvis ulovlig og vedtaket kan bli ugyldig.

LNF-område – Skogbruk

I planbestemmelsene for reguleringsplanens omtales området som er definert til skogbruk i reguleringsplanen.

I planbestemmelsen og plankartet er området for renseanlegget beskrevet som LNF-område for skogbruk. Arealet skal kun brukes til skogbruk. Området skal danne en «skjerm» mot deponiene og området skal være tilgjengelig for alle. Mindre bygg i forbindelse med ventilasjonssjakter kan plasseres men dette gjelder ikke renseanlegget.

Mangler dispensasjon for reguleringsplan

Planlagt område for renseanlegg er regulert som LNF-område i vedtatt reguleringsplan. For å få mulighet til å bygge i et LNF-område kreves det dispensasjon fra reguleringsplanen. Det er ikke søkt om dispensasjon. Reguleringsplanen er godkjent i kommunestyret og stadfestet av departementet. Samtidig har kommunestyret vedtatt en reguleringsendring av reguleringsplanen, noe som sannsynligvis må gjennomføres før renseanlegget kan bygges.

Kommunedirektøren foreslår å gi brukstillatelse

Fra kommunedirektørens saksframlegg til møte 8. mars 2022

I saksframlegget om brukstillatelse er ikke renseanlegget inntegnet. Kartene som er lagt ved sakspapirene viser ikke plassering av renseanlegget. Kart og tegning under er hentet fra Driftssøknaden og viser plasseringen av renseanlegget.

Fra Driftssøknad for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult

Stort renseanlegg

Renseanlegget har store dimensjoner. Bare selve rensebassenget har en lengde på 23 meter, bredde på 9,5 meter og en bassenghøyde på 2,5 meter. Det er også planlagt flere andre mindre basseng i området. Nøyaktige tegninger av anlegget er vanskelig å finne.

Fra Driftssøknad for Deponi 2 utarbeidet av Norconsult

Renseanlegget er nødvendig

For å unngå unødvendig utslipp MÅ renseanlegget bygges. Renseanlegget kan bygges på selve deponiområdet eller på industriområdet.