Kollaps av Kleivdammen ?

Bilder viser ukontrollert flom ut fra Kleivdammen på Raudsand. Flomvannet renner ned i rasgropa etter store ras på 70-tallet. I rasgropa bygges det en undergang under fylkesvegen. Flomvannet renner videre inn i gruvene som inneholder avfall etter tidligere drift. Flomvannet renner gjennom gruvene og ut i fjorden.

Forsidebildet viser ukontrollert overløp av vann fra Kleivdammen i januar 2022.

Molde kommune: Partier av Kleivdammen har kollapset

Daglig leder i Molde Vann og Avløp var høsten 2020 på en inspeksjon av Kleivdammen. Inspeksjonen viste at «Hovedkonstruksjonen i dammen er en aldrende råtten tre-kledning som i realiteten allerede som i partier har kollapset.«

Daglig leder i Molde Vann og Avløp med beskrivelse av Kleivdammen

Kommuneadvokaten hemmeligholder dokument

Kommuneadvokaten har vurdert ansvaret for damanleggene på Raudsand. Kommuneadvokaten hemmeligholder dokumentet med henvisning til offentlighetsloven $ 16!

Bilde av Kleivdammen tatt høsten 2021. Selve demninga ligger mot fjorden.

Veidekke er grunneier – Real Alloy bruker vannet

Grunneier av Kleivdammen er Veidekke Industri. Kleivdammen brukes for vanntilførsel til Real Alloy. Real Alloy har behov for store mengder vann for å vaske saltslagget i sin produksjonsprosess. I følge et referat fra Molde kommune i januar 2022 er ansvarsforholdene rundt Kleivdammen fortsatt uklare.

Bilde tatt januar 2022 som viser ukontrollert overløp av vann fra Kleivdammen

Flomvann til gruvene

Fra rasgropa etter de store rasene på 70-tallet og til Kleivdammen er det bare noen meter. Over denne fjellkanten fosser vannet i januar 2022. Det er også vann fra selve demninga som fortsetter videre nedover i rasgropa.

Fra rasgropa ledes vannet videre forbi området hvor det bygges en undergang under fylkesvegen. Området er oppfyllet med løsmasser etter det store raset i 1974. Raset tok deler av tunnelen og veien.

Flomvannet føres videre inn i gruvene. Gruvene inneholder avfall etter tidligere drift på Raudsand. Gruvene er brukt som deponi for store mengder avfall og vannet vasker ut miljøgiftene til fjorden.

Bilde av ‘Kleivdammen sommeren 2017. Rasgropa etter de store rasene på 70-tallet. Mellom dammen og rasgropa er det bare noen meter.