400 % økning av utenlandske skipsanløp til Raudsand

16 skip ankom kaia til Real Alloy på Raudsand i Molde kommune i 2021 fra utenlandske havner. Dette er en økning på 400 % i forhold til snittet i årene 2012 til 2019. Registreringene av skipene er registrert hos Kystverket. Real Alloy tar i mot saltslagg som karakteriseres som farlig avfall. Restene etter restavfallet slippes ut i fjorden.

16 utenlandske skipsanløp med farlig avfall

Oversikt over skipsanløp til Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo

Dårlig Økologisk og Kjemisk tilstand

I 2021 er det registrert 16 utenlandske skipsanløp til Raudsand. Skipene ankommer med farlig avfall. På Raudsand behandles det farlige avfallet og restene slippes ut i fjorden. En vannforekomst som viser i følge Vann-Nett har en Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand.

59 skipsanløp fra europeiske havner

I perioden 2012 – 2021 har kystverket registrert 59 skipsanløp fra utenlandske havner. Totalt er 10 land representert. De siste årene er det trafikken fra Storbritannia som dominerer.

  • Storbritannia
  • Belgia
  • Tyskland
  • Island
  • Nederland
  • Polen
  • Danmark
  • Spania
  • Litauen
  • Færøyene
Oversikt over bruttotonnasjen til skip som anløp Raudsand i perioden 2012-2021. Kilde: Kystverket/Kystinfo

Utslipp med 1 170 kg av den prioriterte miljøgiften Kobber

Kobber er en prioritert miljøgift. Real Alloy hadde tillatelse til å slippe ut 600 kg pr år. Bedriften slapp ut det dobbelte av hva de hadde tillatelse til i 2020. Undersøkelser viser også en økning av den prioriterte miljøgiften Kobber i sedimentene i fjorden utenfor Raudsand.

Utslipp av kobber fra Real Alloy på Raudsand. Grensen var på 600 kg, Miljødirektoratet godtar overskridelsen 0g vil vedta en økt utslippsgrense.