Statsforvalteren: Brudd på lov og forskrift fra Molde kommune

Statsforvalteren melder avvik på Molde kommune siden de ikke registrerer grunnforurensning. Et avvik er brudd på lov og forskrift. For 2 år siden politianmeldte Norges Miljøvernforbund daværende Nesset kommune for manglende registrering. For 1 år siden sendte miljøvernforbundet en henvendelse til Molde kommune. I svaret fra kommunen fraskrev kommunen seg alt ansvar. Nå konkluderer Statsforvalteren med at manglende registreringer er et avvik.

Forsidebilde: Fra Miljødirektoratets faktaark om Grunnforurensning

Avvik (brudd på lov eller forskrift)

Molde kommune bruker ikke databasen Grunnforurensning for å registrere områder med forurenset grunn noe som Statsforvalteren påpeker som brudd på lov eller forskrift (avvik). I Molde kommune har ingen ansatte i kommunen tilgang til databasen Grunnforurensning. Ett år etter at Norges Miljøvernforbund påpekte manglende registrering har kommunen ennå ikke fått på plass tilgang til databasen for registrering av grunnforurensning. Statsforvalteren melder i 29. november 2021 avvik på Molde kommune : Kommunen registrerer ikkje lokalitetar i databasen Grunnforurensning.

Statsforvalteren melder om avvik

Statsforvalteren gjennomførte et tilsyn med kommunen. Dokumentet om tilsynet er datert 29. november 2021.

Statsforvalteren tilsyn datert 29. november 2021

Statsforvalteren kontrollerte Molde kommune om de gjennomførte kravene som myndighetene setter for forsøpling og forurenset grunn. Tilsynet kontrollerer kommunene som er forvaltere av miljølovgivningen.

Statsforvalteren kontrollerte Molde kommune om de gjennomførte kravene som myndighetene for forsøpling og forurenset grunn

Kommunen mangler mål og oppdatert handlingsplan for ulovlig avfallshåndtering

Statsforvalteren kommer i tillegg til avviket også en merknad til Molde kommune hvor de påpeker at kommunen mangler mål og en oppdatert handlingsplan for ulovlig avfallshåndtering i kommunen.

Statsforvalteren: Molde kommune mangler mål og oppdatert handlingsplan for ulovlig avfallshåndtering

Statsforvalteren kommer med en merknad om at Molde kommune ikke fører tilsyn eller kartlegger ulovlig håndtering av avfall i kommunen. Kommunen har ikke en egen oversikt over over forsøpling og ulovlige avfallsplasser i kommunen.

Kommunen mangler kartlegging av ulovlig avfallshåndtering

Statsforvalteren: Molde kommune fører ikke tilsyn eller kartlegger ulovlig håndtering av avfall

Molde kommune: Ikke kommunens ansvar å registrere grunnforurensning

Norges Miljøvernforbund sendte en henvendelse til kommunen i 2021 om manglende registrering av grunnforurensning. I svar sendt til miljøvernforbundet den 12. november 2020 uttalte kommunen: «vi anser det ikke som kommunens ansvar å følge opp registrering av grunnforurensning» for tiltak som krever behandling etter forurensningsloven.

Norges Miljøvernforbund anmeldte Nesset kommune i 2019

Bakgrunnen for anmeldelsen var kommunens manglende oppfølging med å registrere grunnforurensingen på Raudsand. 

Politianmeldelse av Nesset kommune til Møre og Romsdal politidistrikt.

«Med dette politianmeldes Nesset kommune for å ha unnlatt å registrere grunnforurensning på Raudsand i Miljødirektoratet sin database for Grunnforurensning. Etter Norges Miljøvernforbund (NMF) sin oppfatning innebærer denne typen manglende registrering brudd på forurensningsforskriften § 2-9, 4. ledd samt innbyggernes rett til miljøinformasjon som er fastsatt i grunnloven § 112 samt i miljøinformasjonsloven.

Nesset kommune oppfordres om å sette fortgang i å registrere grunnforurensning på Raudsand i Miljødirektoratet sin database for Grunnforurensning. Det finnes også flere andre steder i Nesset kommune der det er grunnforurensning som ikke er registrert i Miljødirektoratet sin database for Grunnforurensning, det bes om at Nesset kommune også sørger for å få registrert disse andre stedene.»