Forurenset grunn deponeres utenfor deponiområdet ?

Veidekke bygger ut deponi på Raudsand. Knuste steinmasser deponeres utenfor deponiområdet på ei myr en liten kilometer oppover på fjellet. Massene er fjernet fra det samme området hvor det tidligere var lagret «Russermasse». Deponeringen skjer direkte på myr uten oppsamling av sigevann. Miljødirektoratet har ikke gitt tillatelse og kommunen har ikke gitt tillatelse.

Bildet viser fjerning av masse i Deponi 2. Massen er kjørt ut av deponiet og lagret på myr 800 meter lengre oppe på fjellet
Bildet viser området hvor «Russermassen» var lagret.

Russermasse

Et gammelt kart viserer at området tidligere var brukt til mellomlagring av noe som ble nevnt som «Russermasse». Hvor restene av denne massen er nå kjenner ikke Nei til Giftdeponi til. Området er på kartet merket med «Mellomlager Russermasse» i «Aluscan’s Deponier».

Kart over deponiområdet. I område 2 var det i følge kartet mellomlagret «Russermasse»
Fargekoder for kart

Avfall fra Kandalaksja i Sovjetunionen

Russermasse var i følge SFT en avfallsråvare til Aluscan. Massen kom via Kandalaksja som ligger inne i Kvitesjøen i tidligere Sovjetunionen. Massene ankom Raudsand i samme tid som Sovjetunionen gikk i oppløsning. Det er spesielt å frakte masse fra dette området for å lagre det på fjellet på Raudsand.

Beskrivelse av «Russermasse» fra Statens Forurensningstilsyn (SFT). SFT heter i dag Miljødirektoratet.
Frakt av avfallsmasse fra Kandalaksja til Raudsand over lang avstand og værharde områder.

Lagring av masse direkte på myr

Massene som er omtalt i innlegget er fraktet ut av deponiområdet og deponert på ei myr en liten kilometer lenger opp på fjellet.

Bildet som viser lagring av massen direkte på myr. Bildedato 27. august 2021.