Nytt deponi uten tillatelse

Dronefoto fra 27. august 2021. Det nye deponiet er markert med en rød sirkel. Mot fjorden vises industriområdet. Mellom det nye deponiområdet og fjorden ligger fylkesveien.

På et utilgjengelig område på Raudsand har Veidekke anlagt et nytt deponi. Deponiet er lagt til et LNF-område som reguleringsplanen angir til skogbruk. Det er ikke søkt om dispensasjon eller byggetillatelse. Deponiet er sannsynligvis ulovlig.

Satellittbilde datert 3. juli 2021 og viser området hvor det er deponert masse uten tillatelse.

Deponiområdet er på nesten 4 mål. Området ligger nedenfor «Deponi 1» og er et gammelt steinbrudd. Det nye deponiet ligger mellom deponiene og fylkesveien. Det er deponert store mengder masse.

Gammelt steinbrudd

I gamle satellittbilder vises området som et gammelt steinbrudd. Bunnen av steinbruddet bestod av forurenset vann. Området er nå fylt med masser.

Satellittbilde datert 5. august 2019 og viser området før det er deponert masse uten tillatelse. I bunnen av steinbruddet var det forurenset vann.

Dam med forurenset vann

I et flyfoto fra 2017 kommer det frem at området bestod av vann. Vannet er sannsynligvis forurenset og vannet har en grønnlig farge.

Flyfoto fra 2017 som viser en dam i steinbruddet.

Skogbruksområde

Plankartet er vedtatt av kommunestyre og departement og beskriver området som et LNF-område for skogbruk. LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder. Området er avsatt til skogbruksformål og det er kun tillatt med plukkhogst. Området skal være åpent for allmennheten. Deponering av masser krever tillatelse etter forurensningsloven og tiltaket krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven.

Plankart vedtatt av departementet 6. mars 2020. Området hvor det er deponert masse er et LNF-området for skogbruk.

Deponiområde strider mot reguleringsplan

Forsiden til planbestemmelsene til reguleringsplanen

Området hvor det er deponert masse er i reguleringsplanen definert som LNF-område for skogbruk. Det er ikke tillatt å deponere masse i området uten en dispensasjon fra reguleringsplanen. Reguleringsplanen ble godkjent av departementet 6. mars 2020. Nåværende tiltak er ikke omsøkt.

LNF-område – Skogbruk

I planbestemmelsene for reguleringsplanens omtales området som er definert til skogbruk i reguleringsplanen.

I planbestemmelsen og plankartet er området beskrevet som LNF-område for skogbruk. Arealet skal kun brukes til skogbruk. Området skal danne en «skjerm» mot deponiene og området skal være tilgjengelig for alle.

Krever tillatelse etter forurensningsloven

I planbestemmelsene for reguleringsplanen beskrives det at deponering av masser krever tillatelse.

I planbestemmelsene er det spesifikt nevnt at deponering av masser krever tillatelse etter forurensningsloven og avfallsforskriften.

Staten er grunneier

Det nye deponiområdet er anlagt på statens grunn. Grunneier er Kommunal- og Næringsdepartementet. Det lokale firmaet som utfører arbeidet er BHL Entreprenør på vegne av Veidekke. Veidekke har en leieavtale på området. Veidekke er avhengig av tillatelse fra kommunen, noe de sannsynligvis ikke har til det aktuelle tiltaket.

Kilder:

Planbeskrivelse for reguleringsplan

Planbestemmelser for reguleringsplan

Plankart