Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør. Sover Miljødirektoratet?

Illustrasjon: Vegard Aarseth i Kampen mot gruvedeponi i Førdefjorden

1 160 000 000 liter giftig avfallsvann og forurenset avrenning

Real Alloy sender giftig avfallsvann ut i Tingvollfjorden. I 2020 oppga den tysk-eide bedriften et utslipp på 980 000 m3 (980 000 000 liter) avfallsvann til fjorden. Avfallsvannet inneholder flere giftige stoffer og kommer fra prosessering av saltslagg. Saltslagget er et avfallsstoff fra aluminiumsindustrien. Bergmesteren Raudsand driver deponivirksomhet og sender avrenning fra deponiene og gruvene ut i fjorden. I 2020 oppga det Veidekke kontrollerte selskapet et utslipp på 180 000 m3 (180 000 000 liter). Begge utslippene går ut i Tingvollfjorden i samme utslippspunkt. Mengden som går ut i fjorden er på 1 160 milliarder liter. Eller 4 millioner liter hver dag de 280 dagene Real Alloy produserer.

Febrilsk tildekking på fabrikkområdet når Miljøvernforbundet er på observasjon.

Utslipp med 1 170 kg av den prioriterte miljøgiften Kobber

Kobber er en prioritert miljøgift. Real Alloy hadde en tillatelse til å slippe ut 600 kg pr år. Bedriften slapp ut det dobbelte av hva de hadde tillatelse til i 2020. Det er også vist en økning av den prioriterte miljøgiften Kobber i sedimentene i fjorden utenfor Raudsand.

Utslippet av prosessvannet fra Real Alloy avviker fra tillatelsen

Real Alloy sitt utslipp av prosessvann til Tingvollfjorden overskred utslippstillatelsen på pH. Miljødirektoratet kaller overskridelsen et avvik. Middelverdien som er målt av pH er på 10,5 og høyeste måling på 10,7. Utslippet skulle ha en pH mellom 7,5 og 10. Miljødirektoratet ser alvorlig på at utslippet avviker fra tillatelsen.

Miljødirektoratet påpeker avvik

https://neitilgiftdeponi.com/2021/05/24/avvik-i-utslippstilatelsen

Utslipp av 6 860 tonn Natrium

Real Alloy slapp ut 6 860 000 kg Natrium i 2020 eller 24 500 kg hver dag med produksjon. Natrium er et salt. Utslipp av Natrium viser en markant økning fra 2019 med 14 ganger (1400 %).

Utslipp av 38,7 tonn Aluminium

Real Alloy slipper ut 38,7 tonn Aluminium i Tingvollfjorden. Aluminium er stoffet som bedriften ønsker å utvinne fra slagget. I Batnfjordselva var det gjennomført forsøk med å utrydde lakselus fra laksen i vassdraget ved hjelp av utslipp av Aluminium. Hvilken påvirkning aluminiumsutslippet har på faunaen i Tingvollfjorden er ikke kjent. Høye konsentrasjoner av Aluminium kan være toksisk og gi lokale effekter rundt utslippspunktet.

Årlig utslipp av 621 tonn Ammonium og 1845 tonn Klorid

Mengden med Ammonium som slippes ut i fjorden er 621 000 kg. Høye konsentrasjoner av Ammonium kan gi toksiske effekter rundt utslippspunktet i Tingvollfjorden.

I tillegg slippes det ut 1 845 000 kg Klorid i Tingvollfjorden pr år.

Sover Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet gir flere utslippstillatelser i samme utslippspunkt.

Utslippene fra Real Alloy, deponiene og gruvene går alle sammen ut i samme rør i fjorden. Miljødirektoratet gir tillatelser som om det er egne utslipp og vurderer ikke helheten ved utslipp av flere giftige stoffer i samme utslipp. I konsekvensutredningen som er grunnlag for reguleringsplanen for området er utslippene for Real Alloy ikke vektlagt. Sover Miljødirektoratet?

Økning av miljøgiften PCB

Fjordbunnen utenfor Raudsand er sterkt forurenset og det er en økning av miljøgiften PCB på fjordbunnen. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en av verdens farligste miljøgifter. Stoffet er på listen over prioriterte miljøgifter og utslippene skulle vært stanset. PCB er akutt giftig for marine organismer. Innholdet i prøver fra 2019 viser en fordobling i forhold til målingene i 2013.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/10/26/fordobling-av-miljogiften-pcb-pa-seks-ar/

Utslipp av kvikksølv til fjorden uten tillatelse

Real Alloy har ikke tillatelse til å slippe ut kvikksølv. Bedriftens egne målinger viser kvikksølvutslipp, men rapporterer ikke utslippet til Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/06/06/utslipp-av-kvikksolv-til-fjorden-uten-tillatelse/

Rapporter, undersøkelser, dokument og innlegg i forbindelse med miljøgifter i Tingvollfjorden:

https://neitilgiftdeponi.com/miljogifter-i-fjorden/