Med ulov skal giftavfallet deponeres

Å true med anmeldelse er ikke ulovlig. Å bygge uten tillatelse er ulovlig.

Ulovlig bygging av deponi

Opparbeidingen av deponiet startet opp lenge før godkjent reguleringsplan og før kommune har gitt byggetillatelse.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Deponering av masse uten tillatelse

De forurensede massene vart tilført området uten tillatelse fra Miljødirektoratet eller kommunen. Avfallsmassene er idag lagt ut på et område uten overdekking og med fri avrenning til Sunndalsfjorden. Det er målt utslipp av flere miljøfarlige stoff i avløpsvann fra massene når de var lagret på kaiområdet. De miljøfarlige stoffene er: Bly, Krom, Arsen, Kadmium og Kopper. Over 2 år etter at massen er tilført området ligger den fortsatt utsatt for vær og vind.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/17/deponering-av-masse-uten-tillatelse/

Manglende oppfølging av ulovlige handlinger fra kommunen

Kommunen er kjent med ulovligheter men følger ikke opp ulovlighetene. Etter Plan- og bygningsloven $32.1 har kommunen PLIKT til å forfølge ulovligheter.

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§32-1

Ulovlig bygging av vei

Veidekke har anlagt 1200 meter med ny vei. Nesten 600 meter av veien er anlagt i et urørt område som er beskrevet som «jomfruelig terreng». Deler av veien er anlagt i et område som i kommuneplanens arealdel er et LNF-område. Byggingen var utført i et uregulert område søknad om tiltaket kan ikke fremlegges av Molde kommune.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/25/veibygging-i-jomfruelig-terreng/

Trusler om anmeldelse

Bergmesteren Raudsand varsler via Romsdals Budstikke at de vil vurdere anmeldelse mot Nei til Giftdeponi. Å true med anmeldelse er ikke ulovlig. Igangsettelse av tiltak er derimot lovlig.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/20/reagerer-pa-deponikritikk-vil-ha-nettside-stengd/