Ulovlig bygging av vei – politikere ikke orientert

På fjellet i et urørt skog og myrområde bygde Veidekke i 2016 en lang vei uten tillatelse. Kommunen opprettet i november 2020 tilsynssak om forholdet. Samtidig gir kommunen nye tillatelser uten å orientere politikerne om tilsynssaken.

Forsidefoto: Veibygging i uregulert område. Bildet er tatt oktober 2020

  • Molde kommune har opprettet tilsynssak om ulovlig bygging av vei.
  • Veien var oppført i 2016 med en lengde på 1.2 kilometer.
  • Deler av veien ble bygd i et uregulert LNF-område.
  • Kommunen legger ikke frem dokumentasjon på byggetillatelse.
  • Kommunen trenerer å gjennomføre tilsyn.
  • Kommunen orienterer ikke politikere.
  • Kommunen har ikke spurt grunneierne om de har byggetillatelse. 
  • Grunneiere er Staten, Veidekke og Bergmesteren Raudsand.

Norges Miljøvernforbund (NMF) etterlyste den 7. oktober 2020 dokumentasjon på byggetillatelse basert på artikkelen fra Nei til Giftdeponi:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/25/veibygging-i-jomfruelig-terreng/

Tilsynssak

Kommunen opplyser til Norges Miljøvernforbund den 12. november 2020 om «anførsler om ulovlige tiltak er registrert som en tilsynssak hos kommunen med saksnummer BYGG-20/01787«. Kommunen har ikke journalført noen oppfølging av veibyggingen etter opprettet tilsynssak.

Veibygging i uregulert område. Bildet er tatt oktober 2020

Politikerne er ikke orientert

Politikere i kommunestyret, formannskapet eller planutvalget er ikke orientert om at det er opprettet tilsynssak. Kommunen har i tiden etter opprettelsen av tilsynssaken vedtatt sak om igangsettingstillatelse i deponiet uten at de er orientert om den ulovlige byggingen.

Veibygging i uregulert område. Bildet er tatt oktober 2020

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20201112-nmf-molde-kommune-tillatelser.pdf