Kommunen oppretter tilsynssak om ulovlig bygging av deponi, men vil ikke gjennomføre tilsyn

Norges Miljøvernforbund (NMF) sendte krav til Molde kommune om å følge opp ulovlig anleggsarbeid på Raudsand. Etter purring sendte kommunen et svar på at de har registrert tilsynssak på tiltakene. Kommunen legger ikke frem byggetillatelser. Kommunen opplyser ikke om tilsynssaken i et saksframlegg om byggetillatelse. Kommunen antyder at det vil ta meget lang tid før et tilsyn gjennomføres.

Foto: Deponi 2 og igangsatt arbeid med bl.a. sprenging av fjell

Ulovlig bygging av deponi

Norges Miljøvernforbund sendte krav til kommunen om å følge opp ulovlig bygging av deponi på bakgrunn av følgende artikkel fra Nei til Giftdeponi: https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/. Kommunen svarer med at det ikke finnes dokumenter som det kan gis innsyn i.

Samtidig som kommunen svarer NMF med at det ikke finnes dokumenter utarbeider samme saksbehandler et saksframlegg om godkjenning av igangsettingstillatelse for det samme tiltaket! Saksframlegget finnes her (20 MB og 320 sider): https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20201124-saksfremlegg-hovedutvalg-for-teknisk-plan-naering-og-miljo.pdf

Tilsynssak

Kommunen opplyser til NMF om at «anførsler om ulovlige tiltak er registrert som en tilsynssak hos kommunen med saksnummer BYGG-20/01787«. Det er uforståelig at kommunen ikke opplyser politikerne om tilsynssaken.

Kommunen skriver ikke i saksframlegget at de oppretter tilsynssak om den ulovlige byggingen av deponi. Kommunen har ikke vurdert den påbegynte byggingen av deponiet.

Flere hundre ulovlige tiltak

Kommunen opplyser at de ikke vil prioritere tilsynet med Veidekke/Bergmesteren Raudsand sin byggeaktivitet. Kommunen skriver at de har «mottatt flere hundre anførsler om mulige ulovlige tiltak«. Kommunen opplyser at de vil prioritere saker angående liv og helse, tiltak i naturreservat, nasjonalparker og verneområder. Krav til kvalifikasjoner og produktdokumentasjon av byggevarer skal prioriteres. Det er tydelig at saker som omhandler natur og miljø ikke prioriteres.

Det kan også se ut som kommunen har et alvorlig problem når det er flere hundre mulige ulovlige tiltak i kommunen uten at disse ulovlige tiltakene blir fulgt opp.

Ulovlig bygging av vei

Norges Miljøvernforbund etterlyste også dokumentasjon på byggetillatelse av 1.2 kilometer med vei basert på artikkelen fra Nei til Giftdeponi: https://neitilgiftdeponi.com/2020/09/25/veibygging-i-jomfruelig-terreng/

I saken om ulovlig bygging av vei legger kommunen ikke frem dokumentasjon på byggetillatelse. Kommunen trenerer å gjennomføre tilsyn. Kommunen har både egne kart og flyfoto hvor veien er inntegnet. Kommunen har heller ikke spurt grunneierne om de har byggetillatelse. Grunneiere er Staten, Veidekke og Bergmesteren Raudsand.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20201112-nmf-molde-kommune-tillatelser.pdf