Kommunen overser rekkefølgekrav – fører til ulovlig vedtak om deponi

Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand har et rekkefølgekrav som må oppfylles før tillatelse gis til Deponi 2. Rekkefølgekravet i reguleringsplanen er ikke behandlet i saksframlegget. En sak om tillatelse som mangler oppfølging av et rekkefølgekrav fører til en ugyldig byggetillatelse.

Molde kommunestyre skal behandle tillatelse til Deponi 2 i kommunestyremøte 17. september 2020. I reguleringsplanen som ble stadfestet av departementet er det et rekkefølgekrav som ikke er med i saken. Rekkefølgekravet 9.4: «Før nye tiltak innenfor … Deponi 2 … igangsettes skal effekten for vannforekomsten dokumenteres med undersøkelser av vannsøylen, strømningsforhold og forventet utslipp«. Nei til Giftdeponi finner ikke at disse undersøkelsene finnes i forslaget i kommunestyresaken. Et vedtak som ikke tar hensyn til et rekkefølgekrav er ulovlig og fører til ugyldig byggetillatelse.

Departementet

Departementet (KMD) og minister Astrup har også omtalt forholdet om utslipp i godkjenningen av reguleringsplanen: «Det skal og dokumenterast kva effekt utslepp i fjorden vil ha for vassførekomsten» – «før det vert gjeve løyve til nye tiltak innanfor planområdet«.

Vedtaksbrevet fra minister og departement.
Punkt i departementets vedtaksbrev om at utslippene til fjorden.

Plan- og bygningsloven

I plan og bygningslovens formål er hensynet til miljø, vern av ressurser og langsiktige løsninger viktig. Konsekvenser for miljøet skal beskrives. Dette forsterker viktigheten av å følge rekkefølgekravet.

  • Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner
  • Tiltak skal utføres forsvarlig
  • Det skal legges vekt på langsiktige løsninger
  • Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives

Rekkefølgekrav

Rekkefølgekravene skal behandles før tillatelse gis. I denne saken er rekkefølgekrav 9.4 ikke behandlet. Det er Bergmesteren Raudsand som må søke om dispensasjon fra å følge rekkefølgekravet. Bergmesteren Raudsand har ikke søkt om dispensasjon. Det er kommunen som har ansvaret for å utrede saken forsvarlig før det gjøres vedtak. Her er ikke saken forsvarlig utredet av kommunen.

  • Rekkefølgekravet knyttes til igangsetting/byggetillatelse.
  • Rekkefølgekrave skal hindre at utbygging gjennomføres før vilkårene er oppfylt.
  • Rekkefølgebestemmelsene er bindende for kommunen.

Miljødirektoratet

Selv om Miljødirektoratet har gitt tillatelse til Deponi 2 fratar det ikke kommunens plikt å behandle rekkefølgekravet. Det er kommunen som er ansvarlig for å følge plan- og bygningsloven. Det er ikke utredet hvordan utslippene fra deponiet påvirker fjorden. Denne mangelen er også påpekt av Miljødirektoratet.

Ugyldig byggetillatelse.

Et vedtak som ikke tar hensyn til et rekkefølgekrav er ulovlig og fører til ugyldig byggetillatelse.

Dokument:

Vedtatte planbestemmelser – oppdatert 6. mars 2020 (8 sider – 1.2 MB). Rekkefølgekrav på side 7 – 8:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20200306-planbestemmelser_bmr_270319_060320.pdf

Vedtaksbrev fra KMD 6. mars 2020 (8 sider – 0.1 MB):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/vedtaksbrev-raudsand-kmd-6.-mars.pdf

Saksframlegg til kommunestyremøte 17. september 2020 (262 sider – 41 MB):

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/09/20200917-innkalling_-molde-kommunestyre-17.09.2020.pdf