Ordfører og kommuneadvokat villedet kommunestyret

Bildet er fra kommunestyremøtet 6. februar 2020

 • Fylkesmannen er klar i sin tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde kommune: Ordføreren og Kommuneadvokaten tar feil i sin fortolkning av kommuneloven.
 • Ordføreren sammen med Kommuneadvokaten har feilaktig hindret kommunestyret i å behandle reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.
 • Ordføreren har også i følge kontrollutvalget gitt manglende veiledning tross gjentatte henvendelser fra en representant.
Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

Representantene kan legge frem dokumenter

I en tilbakemelding fra 9. juni 2020 svarer Fylkesmannen på spørsmål fra kontrollutvalget i Molde. Et av spørsmålene var: Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes mulighet til å legge frem sakspapir? Svaret fra Fylkesmannen er klart: Fylkesmannen kan ikke se at § 11-3 er til hinder for at en kommunestyrerepresentant kan legge frem dokumenter i en sak.

Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

Representanter som fremmer et forslag med sakspapirer er ikke inhabile

Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

I kontrollutvalgets andre spørsmål til Fylkesmannen var: Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle en sak?

Fylkesmannen svarer: Det er bare hvis den folkevalgte har behandlet saken som ansatt at vedkommende blir inhabil, og det er altså mulig å behandle samme sak som folkevalgt i flere ulike organer og Fylkesmannen kan ikke se at det er holdepunkter i lov eller forarbeider for å si at denne regelen også kommer til anvendelse.

Fylkesmannen med tilbakemelding til kontrollutvalget i Molde. Dokumentet er datert 9. juni 2020

Ordførerens maktmisbruk med jusen som redskap

Rødt Molde til kontrollutvalget den 19. februar 2020

Rødt Molde sendte henvendelse til kontrollutvalget i Molde kommune den 19. februar 2020. Her ber de kontrollutvalget vurdere feil bruk av rettslige argument for å hindre at reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand behandles. Feilene har vært avgjørende for å unngå at Molde kommunestyre har opphevet reguleringsplanen.

Kontrollutvalget: Ordføreren med manglende veiledning

Kontrollutvalgets vurdering av henvendelsen om ordførers bruk av feilaktige rettslige argument den 24. april 2020.

Kontrollutvalget refser Ordføreren for manglende veiledning av en representant i Molde kommunestyre. Kontrollutvalget skriver at det «påligger ordføreren en særlig plikt til å sørge for at representantene får veiledning om de regler som gjelder for å få en sak inn på sakskartet.» Kontrollutvalget skriver også at «representanten til tross for gjentatte henvendelser, etter kontrollutvalgets oppfatning, fått manglende konkret veiledning«.

Kommuneadvokaten: Saksframlegget rammes av habilitetsregel

Notat fra Kommuneadvokaten til Ordføreren den 29. januar 2020.

Ordføreren og Kommunedirektøren møtte Kommuneadvokaten for å vurdere kravet om kommunestyrebehandling av et politisk utarbeidet saksframlegg:
Omgjøring – Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand. På bakgrunn av dette utarbeidet Kommuneadvokaten et notat den 29. januar 2020. Dette notatet var det som ga legitimitet til ordføreren for å hindre gjenopptaking av reguleringsplanen.

Kommuneadvokaten skriver i notatet: «det kan oppstå habilitetsproblematikk for de politikere som har utarbeidet/står bak saksframlegget». Videre påstår kommuneadvokaten: «Det er en grunnleggende regel i forvaltningsretten at en og samme person ikke skal behandle en sak både i utrednings-/saksframleggsfasen og i den politiske beslutningsfasen.» Kommuneadvokaten konkluderer med: «Det er nærliggende å anta at den grunnleggende problemstilling med faktisk dobbelpåvirkning i en sak kan rammes av habilitetsregelen i Forvaltningsloven.»

Notat fra Kommuneadvokaten til Ordføreren den 29. januar 2020.

Disse antagelsene fra Kommuneadvokaten var grunnlaget for at flere politikere vart usikre på lovligheten og som førte til at reguleringsplanen ikke vart tatt opp til behandling. Det er verdt å merke seg at Kommunedirektøren var med i samtalene som var grunnlaget for Kommuneadvokatens notat.

Har ordføreren kommunestyrets tillit ?

 • Ordførerens maktmisbruk hjulpet av kommuneadvokatens juridiske feiltolkning av lovgivningen hindret ny behandling av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.
 • Fylkesmannen viser til feil fortolkning av lovgivningen fra ordfører og kommuneadvokat.
 • Kontrollutvalget skriver at kommunestyrerepresentanten til tross for gjentatte henvendelser har fått manglende konkret veiledning.
 • Har ordføreren kommunestyrets tillit?

  Utvalgte dokument:

  Fylkesmannen: Vurdering av juridiske problemstillinger 9. juni 2020

  Kontrollutvalget: Vurdering av juridiske problemstillinger 24. april 2020

  Rødt Molde: Klage til kontrollutvalget – Ordførers makmisbruk 19. februar 2020

  Kommuneadvokaten Molde – notat 28. januar 2020

  Tidligere artikler om saksbehandlingen

  6.februar 2020 – Molde kommune hemmeligholder informasjon

  8. februar 2020 – En verkebyll i kommunestyret

  11. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Dahl avviser kritikken

  17. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Dahls maktmisbruk i Raudsandsaken

  20. februar 2020 – Driva – Ber om at det startes sak mot Molde-ordføreren

  20. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Klager Dahl inn for kontrollutvalget

  20. februar 2020 – Tiden Krav – Ber om at det startes sak mot Molde-ordføreren

  20. februar 2020 – Ordførers makmisbruk

  21. februar 2020 – Å motarbeide flertallet vil kunne ansees som illojalt

  21. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Stoppa av habilitet, men vil ha saka opp på nytt

  24. februar 2020 – Saksbehandling Molde kommune

  26. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Reagerer på bruk av håndskrevne notat i deponistriden

  26. februar 2020 – Aura Avis – Reguleringsplanen på Raudsand – en juridisk vurdering: «Jeg ser saken noe annerledes enn kommuneadvokaten»

  26. februar 2020 – Romsdals Budstikke – Giftfritt Moldes jurist: – Ser det annerledes enn kommuneadvokaten

  29. februar 2020 – Saksbehandling av ordfører og inhabilitet