Ulovlig bygging av deponi

  • Møllestøvsekkene tilhørende Bergmesteren Raudsand er nesten fullstendig tildekket.
  • Arbeidet med Deponiet på Raudsand er startet opp.
  • Kommunen hadde ikke gitt byggetillatelse ved byggestart.
  • Utført arbeid var antagelig ulovlig.
  • Arbeidet er ikke utført etter tillatelsene fra Miljødirektoratet.
  • Opparbeidingen av deponiet startet opp lenge før godkjent reguleringsplan.

Manglende tillatelser

Bildet viser nedre del av deponiområdet og utført arbeid. Det er en forsvinnende liten del av møllestøvsekkene som er synlig. Bildet er tatt 10. juli 2020

Byggingen av deponiet startet opp høsten 2018. Miljødirektoratets tillatelse forutsatte godkjent reguleringsplan. Reguleringsplanen vart godkjent 6. mars 2020 og kommunen ga ikke gitt tillatelse til bygging av nytt deponi før år senere.

Møllestøvet er flyttet på – noe som utbygger sterkt advarte mot på grunn av reaksjoner i møllestøvet som kunne oppstå. Nå ligger det masser over sekkene, men møllestøvet er ikke tildekt med tett membran. Nedbør vil fortsette å påvirke møllestøvet sammen med de forurensede massene som er brukt.

Feil avslutning av deponiet

Bildet viser sammenblandingen av massene. I bildet vises det rester etter storsekkene/big-bags, møllestøv, grus og stein, bunnrenskmasser og annet avfall. Bildet er tatt 10. juli 2020

I godkjent avslutningsplan for møllestøvdeponiet er tillatelsen gitt med en bestemt overdekking av møllestøvet. Over møllestøvsekkene skulle det legges membran over bunnrenskmasser. I hovedsak er det lagt grus og sten over møllestøvet. Annet avfall er også blandet inn sammen med en miks av forskjellige grus og steintyper.

Manglende sikring

Store deler av området mangler sikring. Det vart observert hjort i skogen til høyre og hjortespor i fyllingen ned til deponiet. Bildet er tatt 10. juli 2020

Miljødirektoratet skriver i sin tillatelse: Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Deler av området var usikret og med høye skrenter. I de bratte skrentene er det løs masse. I disse løsmassene på kanten av en høy skrent over deponiet vart det observert spor etter hjort, og omlag 100 meter fra skrenten observerte vi hjort.

Manglende tillatelse til avkjørsel

I rekkefølgekrav 9.7 i planbestemmelsen til reguleringsplanen skal avkjørslene stenges. Det er ikke tillatt å benytte avkjørselen opp til området. Dette rekkefølgekravet vart godkjent av departementet.

I sluttrapporten for mellomlagret masse kommer det frem at det er kjørt opp 1400 lass til Møllestøvdeponiet. Enkelte dager er avkjørselen benyttet opp mot 200 ganger – i strid med reguleringsplanen.

Utbygger klager på vedtak

Veidekke har engasjert advokat med klage på kommunens vedtak om å ikke gi tillatelse til deponi. Når utbygger begår ulovligheter i forbindelse med bygging og igangsetting uten tillatelse vil saken stå svakt. Andre utbyggere har fått strenge straffer for å sette i gang ulovlige tiltak.

Vil Molde kommune foreta seg noe i forbindelse med den ulovlige igangsettelsen?