Veidekke med miljømessige overskridelser

Bildet viser «renseanlegget» godkjent av Miljødirektoratet. Målinger av avløpsvannet viser utslipp til fjorden.

Veidekkes mellomlager på Raudsand med miljømessige overskridelser  i avløpsvannet i følge Miljødirektoratet. 29 800 tonn, 12 båtlass og 1 400 lastebillass er lagt over møllestøvsekkene. Uten tillatelse.

Publisert 7. juli 2020

Miljødirektoratet har ikke informasjon om utslippsmengder og vannvolum.  Mellomlagret masse var på 29 800 tonn. Dette tilsvarer mengden med møllestøv som er i deponiet i dag. De forurensede massene er i dag lagt over møllestøvsekkene.

Miljødirektoratets tilbakemelding fra 6. mai 2020

Veidekke overskrider tillatelsen

Miljødirektoratet vurderer at utslippene overskrider tillatelsen. Miljøet i sjøen er i følge Miljødirektoratet bare begrenset påvirket siden avløpsvannet blir fortynnet i fjorden!

Overskridelser av miljøkvalitetstandarden. Miljødirektoratets tilbakemelding fra 6. mai 2020

Forurensede masser over møllestøvet

Massene er flyttet fra mellomlageret og lagt over møllestøvet. Massene er idag lagt ut på et område uten overdekking og med avrenning til Sunndalsfjorden. Det er målt utslipp av flere miljøfarlige stoff, også små mengder kvikksølv. Miljødirektoratet avslutter saken om overskridelsene av utslippene  fra mellomlageret. Det er forstemmende at direktoratet henlegger overskridelsene. Massene ligger idag utsatt for vær og vind over møllestøvet.

29 800 tonn forurenset masse over møllestøvet

Massene er ankommet med 12 båtlaster. I perioden 3. oktober 2019 til 21. novembet 2019 er massene fraktet opp og lagt over møllestøvsekkene. Tilsammen 1400 lass på 17 dager, i snitt 83 turer hver dag.  29 803 tonn med forurenset masse. På dette tidspunkt var reguleringsplanen ikke gyldig. Kommunen hadde ikke gitt tillatelse.

Er kommunen og Miljødirektoratet på ferie?