Tillatelse til å rydde opp, nei til deponi

Molde kommunestyre vedtok i dag 18. juni 2020 å gi dispensasjon for opprydding av møllestøvsekkene. Samtidig vedtok kommunestyret å ikke gi tillatelse til massedeponi, men kun tillatelse til nødvendig opprydding. Med andre ord sier Molde kommunestyre nei til «Deponi 2».

Et fellesforslag fra KRF/AP/FRP/MDG/SV/SP vart fremsatt av Svein Atle Roset i KrF. Forslaget vart vedtatt med 32 mot 27 stemmer. Vedtaket:

1. Det er bred enighet om å rydde opp i deponi for møllestøvsekker. Det gis tidsbegrenset dispensasjon for opprydding og arondering av Møllestøvsekkene i samsvar med Miljødirektoratets krav og rekkefølgebestemmelse 1. v/behandling av reguleringsplanen i Nesset kommunestyre. (1. Ferdigstille og avslutte eksisterende deponier der det er lagret industriavfall.)

Dispensasjonen gjelder kun transportbehovet for formålet slik både fylkesmannen og M& R fylkeskommune understreker. Fylkeskommunen: sitat « Dispensasjonssøknaden heng saman med eit pålegg og ein frist frå Miljødirektoratet om tildekking av eit område forureina med såkalla møllestøv.»

Tidsavgrenset dispensasjon er maks ut 2021, eller så snart møllestøvsekkene er forskriftsmessig tildekket i henhold til Miljødirketoratets pålegg med tidsfrist 31.10.2020.

Molde kommune innvilger ikke tillatelse til massedeponi i denne dispensasjonssaken da formålet er gjennomføring av pålegg om opprydding som går flere år tilbake i tid. Det er derfor ikke grunnlag for videre rammetillatelse i saken.

2• Molde kommune gir ikke ytterligere dispensasjon for i rekkefølgekravene i reguleringsplanens § 9. Før arbeider langs Fv 666 kan igangsettes skal tekniske planer godkjennes av Statens vegvesen og M& R fylkeskommune som vegeier.