Miljødirektoratet: Fjellet er ikke tett

Veidekke feilinformerte politikere og befolkning om at fjellet på Raudsand er tett. Flere politikere i Nesset kommune stemte ja til reguleringsplanen på bakgrunn av disse opplysningene. Miljødirektoratet konkluderer med at fjellet ikke er godt nok undersøkt.

Onsdag 8. april 2020 publiserte Miljødirektoratet en vurdering av Raudsand som deponi for farlig avfall. Miljødirektoratet er tydelig på at fjellet ikke er godt nok undersøkt. Undersøkelsene fra utbygger betraktes som innledende og det er ikke avklart om Raudsand egner seg som deponi for uorganisk farlig avfall.

Miljødirektoratets uttalelser om fjellhallene

  • Undersøkelsene viser at det finnes en forvitringssone.
  • Undersøkelsene er å betrakte som innledende.
  • Ikke fremlagt nok informasjon om de geologiske, hydrogeologiske og geotekniske forholdene.
  • Det må gjennomføres nærmere geologiske, geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser av berget.
  • Det må gjennomføres undersøkelser av avfallet som planlegges deponert for å avklare om det vil kunne reagere med berggrunnen.
  • Ikke avklart om Raudsand egner seg som deponi for uorganisk farlig avfall.

Miljødirektoratet: Nødvendig med mere kunnskap

Miljødirektoratet beskriver at de ikke har fått fremlagt nok informasjon for å ta stilling til fjellhallene. Dette er helt forskjellig fra Veidekke og høyre-politikere som påstår at fjellet er tett.

Fra Miljødirektoratets vurdering 8. april 2020 om «Lokalitetens egnethet som deponi».

Utbyggers desinformasjon

Veidekke, BMR og Stena utarbeidet et «faktaark» om forskjellige forhold på Raudsand før behandling av reguleringsplan i kommunestyret. Her konkluderer utbygger at fjellet er tett og godt egnet. Dette er desinformasjon hvis en forholder seg til vurderingen fra Miljødirektoratet.

Veidekkes desinformasjon og svada i leserinnlegg

I et sarkastisk leserinnlegg i Romsdals Budstikke 19. februar 2020 fortsetter Veidekke, BMR og Stena sin desinformasjon om at fjellet er godt egnet og at fjellet er tett. Miljødirektoratet tilbakeviser påstandene i sin vurdering av 8. april 2020 hvor de uttaler at det ikke er godt nok utredet og at det er ikke avklart om fjellet på Raudsand egner seg som deponi for uorganisk farlig avfall.

Utbygger finner på feilaktige uttalelser fra motstandere. Det er rimelig usaklig å beskrive sine egne konstruerte uttalelser for svada. Å legge feilaktige meninger til andre sammen med påstander om korrupsjon er lavmål.