Myndighetenes hemmelighold

I saken om giftdeponi på Raudsand er det veldig mye informasjon. Nei til Giftdeponi er avhengig av tilgang på åpen informasjon. Denne tilgangen ønsker mange politikere å forhindre. Flere myndigheter utøver et hemmelighold og forhindrer lovfestet tilgang på informasjon. I denne artikkelen er det sett på hemmelighold av et møte mellom departement, kommune og utbygger.

Publisert 12. april 2020

Ordføreren i Molde skriver i et leserbrev – «vi trenger å stå sammen for å sikre trygghet». Leserbrevet er et svar på et leserbrev fra en opposisjonspolitiker – «Taushet er ikkje gull» hvor det reageres på manglende referat fra et møte med Klima- og Miljøminister Rotevatn den 20. mars 2020.

I leserbrevet skriver ordføreren om en presentasjon fra Veidekke. Ordføreren opplyste at han hadde sendt denne til Romsdals Budstikke og gruppeleder i Molde SV. Det som er tydelig at ordføreren ikke kan lover og forskrifter om åpenhet. Dette innlegget handler om hemmelighold og manglende etterlevelse av lov og forskrift både av kommune og departement.

1 – Ikke ført dokument på postlista

Presentasjonen fra Veidekke som ordføreren viser til i sitt leserinnlegg er ikke ført på kommunens postliste. Etter over 3 uker er presentasjonen fortsatt ikke journalført. Kommunen er pliktig til å føre journalføre dokumenter i henhold til offentlighetsloven $10.

2 – Ikke ført dokument på postlista

Ordføreren opplyser i leserinnlegget at presentasjonen er sendt til Romsdals Budstikke. Heller ikke dette er ført på kommunens postliste. Kommunen er pliktig til å føre journalføre utgående dokumenter i henhold til offentlighetsloven $10.

3 – Ikke ført dokument på postlista

Ordføreren opplyser at tiltakshaver har sendt presentasjonen til departementet. Presentasjonen finnes ikke på einnsyn som er postlisten til departementet. Heller ikke departementet følger offentlighetsloven $10 om journalføring.

4 – Dokumentet er ikke lagt ut på kommunens nettside

Molde kommune har en side med aktuelle dokument om status for reguleringsplan Bergmesteren Raudsand. Heller ikke her er presentasjonen lagt ut. Flere av dokumentene på kommunens nettside var oppdatert samme dag som møtet med statsråden. Kommunen er ikke pålagt å legge ut informasjon på nettsiden.

5 – Dokumentet er ikke lagt ut på tiltakshavers side

Bergmesteren Raudsand som er tiltakshaver har en egen side med dokument om planene på Raudsand. Tilsammen godt over 100 dokumenter. Presentasjonen er ikke publisert hos tiltakshaver.

6 – Giftfritt Molde ber kommunen om referat fra møtet

Etter møtet henvendte Giftfritt Molde seg til kommunen med ønske om referat fra møtet. Henvendelsen er ikke ført på kommunens postliste. Kommunen er pålagt å føre journal.

7 – Giftfritt Molde ber departementet om referat fra møtet

25. mars 2020 sendte Giftfritt Molde innsynsforespørsel til departementet om referat fra møtet. Det er ikke registrert svar på forespørselen.

8 – Giftfritt Molde purrer på referatet

Den 1. april 2020 purrer Giftfritt Molde på innsynsforespørselen om referatet. Den 12. april er det fortsatt ikke registrert et utsendt svar.

9 – SV, MDG og Rødt ber om referat fra møtet

Den 6. april 2020 sender SV, MDG og Rødt innsynsforespørsel til departementet. Fortsatt er det ikke registrert noe svar. Det er meget betenkelig at opposisjonen må henvende seg til departementet for å få referat fra et møte som kommunen deltar i.

10 – Giftfritt Molde med innsynsbegjæring i korrespondanse

På departementets postliste finnes det en innsynsbegjæring fra Giftfritt Molde om korrespondanse i saken. Dokumentet har en journaldato 7. april. Hvordan det kan være publisert den 30. mars er uforståelig. Fortsatt er det ikke registrert noe svar.

11 – Ordfører og meroffentlighet

I siste kommunestyremøte uttalte ordføreren at han praktiserer meroffentlighet i forbindelse med opplysningene om at Veidekke fikk opplysninger før politikerne og at han ikke har noe å skjule. På siste formannskapsmøte uttalte ordføreren at meroffentlighet er viktig. I denne saken er det svært vanskelig å se praktiseringen av meroffentlighet. Spesielt når opposisjonen kommer med harde anklager i leserbrev og henvender seg til departementet for å få referert hva kommunen uttaler.

Et viktig spørsmål er om ordfører og administrasjon har lagt fram vedtaket i siste kommunestyremøte hvor kommunestyret ber om «Eventuell etablering av deponi av farlig avfall i Molde kommune tas opp til slik saksbehandling som lovverket gir åpning for«.

12 – Plikt til å føre referat

Møtet som vart gjennomført den 20. mars 2020 mellom departement, kommune og utbygger skal i henhold til forvaltningsloven skrives referat fra. Det er departementet som skal skrive referat men kommunen kan også skrive referat.

I forvaltningsloven § 11 d (2) en plikt til å nedtegne eller protokollere «nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken». Sammen med hensynet til notoritet (etterprøvbarhet) av saksbehandlingen i forvaltningen, tilsier at det gjelder en plikt til å føre referat. Referatene skal behandles som andre saksdokumenter i forvaltningen, dvs. de skal journalføres og er underlagt innsyn etter offentlighetsloven.

13 – Rett til innsyn

I Offentleglova $10 er det lovfestet at kommunen og departement har plikt til å journalføre dokument og referat.

Offentleglova $3 sier at alle kan kreve innsyn i dokument og referat.

Ved hemmelighold av møter og ved å ikke overholde lovfestede saksbehandlingsregler oppstår det store spørsmål om hvorfor det er viktig med hemmelighold. Hva er det ønskelig å skjule?

14 – Leserbrev fra opposisjon:

Opposisjonen har flere leserbrev hvor de spør: «Hvordan forklarer ordføreren at han driver lobbyvirksomhet på en særdeles urett måte uten å informere medlemmene i kommunestyret og formannskapet?» «Hva har gruppeleder og ordfører å skjule siden de ikke tør å ha med noen fra opposisjonen på dette møtet?«

https://neitilgiftdeponi.com/2020/04/06/ordforeren-utfordrer-demokratiet-igjen/

https://neitilgiftdeponi.com/2020/04/07/taushet-er-ikkje-gull/

https://neitilgiftdeponi.com/2020/04/10/dahl-setter-samarbeidet-i-molde-i-en-krise/