Dette er ikke et privat anliggende!

Forretningsmannen Stig O. Jacobsen er ikke tilfreds med at styrelederen i Bergmesteren Raudsands håndtering av korrupsjonsbeskyldningene fra selskapets daglige leder.

Den 6. mars refererer fagtidsskriftet «Avfallsbransjen» korrupsjonsbeskyldninger som daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS, Harald Storvik, har kommet med på sosiale medier og som blir gjengitt i det nevnte tidsskrift.

Storvik retter beskyldninger mot stortingsrepresentant Steinar Reiten og hans parti KrF om korrupsjon, vennetjenester osv. Videre insinueres det i den samme artikkelen at undertegnede og Bjørn Rune Gjelsten er en del av denne konspirasjonsteorien.

Påstandene er usanne, injurierende og ærekrenkende.

I mitt leserinnlegg i Romsdals Budstikke 7. mars besvarer jeg beskyldningene. På bakgrunn av at Harald Storvik er daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS og da nødvendigvis må anses å uttale seg på vegne av selskapet, rettet jeg et direkte spørsmål til Storviks overordnede, nemlig styreleder John Strand, om hvorvidt selskapet – og for så vidt aksjonær og samarbeidspart Veidekke hvor Strand er konsernadvokat – stiller seg bak de svært alvorlige beskyldninger som Storvik fremsetter.

Jeg registrerer at styreleder Strand i denne forbindelse finner det betimelig å forsøke å gjøre dette til en privat ordkrig mellom Storvik og meg.

Det er et faktum, John Strand, at både du og Harald Storvik har formelle roller i det selskapet som nå arbeider for å få realisert de omstridte planene om et «nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall» på Raudsand. Det er i disse roller dere uttaler dere i denne saken – ikke som privatpersoner. Ergo, har du som styreleder et formelt ansvar overfor daglig leder i selskapet og hva han måtte uttale til offentligheten.

For Veidekke som et stort børsnotert selskap bør det være av stor betydning hvorvidt selskapets interesser i andre virksomheter, håndteres i henhold til de høye etiske standarder som gjelder i morselskapet. Det er således også viktig å få avklart i hvilken grad Veidekke er delaktig i korrupsjonsanklagene.

John Strand avstår i sitt svar i RB 8. mars å gi et svar på vegne av selskapet. Det er vanskelig å tilbakeholde sin forbauselse over svaret. Her snur han saken på hodet, og nærmest pålegger de som er blitt fornærmet og gjort gjenstand for grove og usanne beskyldninger, å føre «bevisbyrde».

Strand sier riktignok i sitt svar: «Uten å ta stilling til hvilke beskyldninger som er fremsatt kan jeg både for Veidekke og Bergmesteren Raudsand klargjøre at verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning, eller grunnlag for å mene, at Stig O. Jacobsen eller andre har gjort seg skyldig i korrupsjon». Imidlertid, gjør han i sitt svar et bevisst grep: Han ønsker å gjøre dette til en ordkrig mellom privatpersonene Harald Storvik og undertegnede, Stig O. Jacobsen. Det er et umulig grep, John Strand. Det er som profesjonelle aktører dere uttaler dere i «deponisaken», enten det er på sosiale medier, i bransjetidsskrifter eller i dagspressen. Det er skuffende at John Strand forsøker å skape et inntrykk for allmennheten at det skal være en ordkrig mellom Harald Storvik og meg. Jeg kan her opplyse at gjennom de 3 årene jeg har vært engasjert i «deponi-saken» – for øvrig på frivillig og idealistisk grunnlag – har jeg overhodet ikke hatt direkte dialog, samtaler eller tatt kontakt med Harald Storvik utover at han har møtt opp på åpne møter som vår organisasjon har arrangert.  Det er forstemmende at styreleder John Strand og daglig leder Harald Storvik i kampens hete nå går inn på en strategi der det skal såes tvil om deponimotstanderes redelighet i den åpenbare hensikt å skade motstandernes omdømme.

Dette er altså de fremste representanter for et selskap som tar mål av seg å skulle forvalte en viktig samfunns-oppgave av nasjonalt omfang som et deponi for farlig avfall er. En slik oppgave er like mye et samfunns- og miljøansvar som ren forretningsvirksomhet. Det burde egentlig være dere som fremstod som de tydeligste representantene for ansvarlighet, redelighet og etisk forretningsdrift. Denne saken svekker tilliten til ledelsen, selskapet og prosjektet for øvrig. Hvordan kan vi stole på den informasjonen som er sentral i dette prosjektet når man er villig til å ta i bruk alvorlige og åpenbart uriktige beskyldninger mot meningsmotstandere? For Bergmesteren Raudsand sin troverdighet og omdømme er dette ikke positivt, og det må fange politikeres og beslutningstageres interesse.

En uforbeholden beklagelse fra John Strand på vegne av Bergmesteren Raudsand overfor de personer som er rammet av beskyldninger om korrupsjon og skjulte pengestrømmer, hadde vært på sin plass.

Molde, 10. mars 2020
Stig O. Jacobsen

https://avfallsbransjen.no/2020/03/10/innlegg-dette-er-ikke-et-privat-anliggende/

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2020/03/17/Dette-er-ikke-et-privat-anliggende-21366471.ece

Hemmelighold av syrelager

Anlegget som er under planlegging på Raudsand skal mellomlagre store mengder forurenset syreavfall. Syreavfallet er karakterisert som farlig avfall. I forbindelse med byggingen av anlegget på Raudsand vil utbygger mellomlagre syreavfall tilsvarende hva som oppstår i løpet av ett år i Norge. Den godkjente reguleringsplanen åpner for mellomlagring av enorme mengder syreavfall.

Oversikt over anlegget med lagerhall for syreavfall og fjellhallene for giftavfallet. Ventilasjonssjakt for utlufting av gassdannelsen i hallene.

15. januar 2020 var avfallsbransjen samlet i møte med næringsministeren og klima- og miljøministeren. Bergmesteren Raudsand opplyste i dette møtet uttalte at de ville mellomlagre Kronos Titans tynnsyre i utsprengte fjellhaller i opptil ett år. Dette vil i så fall være et lager på opp mot 250 000 m3 fortynnet svovelsyre, som er klassifisert som farlig avfall. Kronos Titan beskriver løsningen med lagring av så store mengder ubehandlet svovelsyre i fjellhaller vil være problematisk i forhold til miljørisiko, lovlighet og ansvarsforhold. Kronos Titan mener det ikke er forsvarlig å være del av dette.

Nordre del av anlegget med mulig lagerhall for syreavfall.

Tynnsyre/utvannet svovelsyre er svært korrosiv og skaper mye slitasje på utstyr. Syren er et aggressivt materiale og materialer må være korrosjonsbestandige, både pumpeanlegg og rørsystemer. Tankene må være lukket med tanke på nedbør og fordamping/gasser. Tankene må også ha utlufting.

Konsekvensutredningen viser mulige utvidelser.

Gjennom planprosessen har Bergmesteren Raudsand / Veidekke / Stena hemmeligholdt opplysningene om mellomlagring av syreavfall for reguleringsmyndigheten. Problemstillingen er ikke omhandlet i konsekvensutredning eller ROS-analysen. Etter at reguleringsplanen er godkjent kan ikke kommunen påvirke hvordan lagring skjer.

Kilder: Konsekvensutredning og Kronos Titan.

Strand svarer Jacobsen

De utsagn som måtte være fremsatt mellom deg og Storvik må stå for deres egen regning

«Stig O. Jacobsen ber i Rbnett.no 7. mars 2020 undertegnede som konsernadvokat i Veidekke og styreleder i Bergmesteren Raudsand klargjøre hvorvidt Veidekke og Bergmesteren Raudsand stiller seg bak «grove beskyldinger om korrupsjon». Uten å ta stilling til hvilke beskyldninger som er fremsatt kan jeg både for Veidekke og Bergmesteren Raudsand klargjøre at verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning, eller grunnlag for å mene, at Stig O. Jacobsen eller andre har gjort seg skyldig i korrupsjon. De utsagn som måtte være fremsatt mellom deg og Storvik må stå for deres egen regning. Verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning rundt disse forholdene.

John Strand,

Juridisk direktør / Konsernadvokat Veidekke ASA

Styreleder Bergmesteren Raudsand AS»

https://www.rbnett.no/meninger/2020/03/08/Strand-svarer-Jacobsen-%E2%80%93-De-utsagn-som-m%C3%A5tte-v%C3%A6re-fremsatt-mellom-deg-og-Storvik-m%C3%A5-st%C3%A5-for-deres-egen-regning-21284186.ece

https://www.driva.no/meninger/2020/03/08/Verken-Veidekke-eller-Bergmesteren-Raudsand-har-noen-oppfatning-eller-grunnlag-for-%C3%A5-mene-at-Stig-O.-Jacobsen-eller-andre-har-gjort-seg-skyldig-i-korrupsjon-21284142.ece

Reagerer kraftig på beskyldninger om korrupsjon

Forretningsmann Stig O. Jacobsen og stortingspolitiker Steinar Reiten (KrF) reagerer kraftig på uttalelser fra daglig leder ved Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik.

(Pluss-artikkel)

– Ærekrenkende

Også stortingspolitiker Steinar Reiten er blitt intervjuet i den artikkelen. Han avviser påstandene fra Storvik.

– Dette begynner å nærme seg ærekrenkende beskyldninger. Jeg har overhodet ingen økonomisk samrøre eller økonomiske interesser i noe selskap. Dette går helt klart over streken, sier Reiten til nettstedet.

– Dette er alvorlige påstander som Harald Storvik også tidligere har kommet med i sosiale medier. Jeg har sagt nei til alle verv og har ingen forbindelser eller økonomiske interesser med noen. Jeg er kun politiker, sier Reiten.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/07/Reagerer-kraftig-p%C3%A5-beskyldninger-om-korrupsjon-21282608.ece

Raudsand er ikke plassen for et nasjonalt deponi for farlig avfall

Innspill fra Norges Miljøvernforbund.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand med følgende konklusjon (tekst uthevet):

«Etter ei samla vurdering godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Departementet legg vekt på at planlagd arealbruk på land og i sjø ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentlege regionale interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur. Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter tidlegare gruveverksemd, og etablere nye arbeidsplassar som kan motverke nedgang i folketal og styrke grunnlaget for busetnad i området. Det er vurdert at anlegget kan gje om lag 125 direkte arbeidsplassar i anleggsfasen og om lag 50 arbeidsplassar i driftsfasen. Anlegget vil og ha positive ringverknader med auka etterspurnad etter handel og tenester lokalt og regionalt.

Departementet vurderer at eit anlegg for handsaming av farleg avfall og lettare forureina overskotsmassar har stor samfunnsnytte, og at dei negative verknadene av reguleringsplanen for innbyggjarar og næringsliv i nabokommunane er avgrensa. Eventuell forureining frå det planlagde anlegget kan likevel ha negative verknader for miljøinteresser og for sjømatnæringa. Dette må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter forureiningslova.»

Norges miljøvernforbund (NMF) har gjennom diverse avisinnlegg høringsinspill understreket at Norge bryter med EUs vanndirektiv med tilhørende datterdirektiv (grunnvannsdirektivet og drikkevannsdirektivet). NMF peker også på andre vesentlige EU direktiv som tar for seg transport av farlig avfall, lagring av farlig avfall og oversikt over type stoffer. NMF har klaget Norge inn for ESA!

Usikkerhet og risiko knyttes tett til spørsmålet om det gamle gruvesystemet, med omkringliggende berg, tåler ytterligere påkjenninger ved utsprengning av tunneller og fjellhaller, og hva det kan føre til. Vil den «skjøre» fjellstrukturen tåle ytterligere belastninger?

Vi vet at gruven har tre hovedsjakter og gruveområdet strekker seg over 52 kilometer med horisontale tunneler, ned til 600 meter under havet. Anslag viser til at det er fjernet 15.000.000 m³ masse fra gruven. Hva består etterfylt masse av, er den reaktiv og er volumet belastet med eksplosive gasser? Her lukter det høy risiko.

«Deponihistorien» er lang og omfattende og det er aktører/operatører som over år har praktisert ulovlig virksomhet, og som har endt opp med dom i Høyesterett.

Landtransport og sjøtransport av farlig avfall er en unødvendig risiko. Vogntog som havner i sjøen, eller skip som forulykker i trange farvann, kan medføre til alvorlig ødeleggelse på vannmiljøet. Vi vet at vannmiljøet er allerede svært tungt belastet med kjent og ukjent forurensning. En fremtidig ulykke vil derfor kunne medføre ytterligere forverring med en «giftig coctail» i vannmassene som resultat. En slik ulykke er svært vanskelig for ikke å si umulig å håndtere og skadene blir uopprettelige.

Områder av Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden klassifiseres i dag som svært forurenset av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyl (PCB) og kobber. Mattilsynet fraråder å spise skjell og levende fisk fanget innenfor en linje mellom Haltvik og Øygardsneset. Historiske «multipåvirkninger» fra Hydro Aluminium Sunndal og gruvedrift på Rausand er alvorlige og svært sammensatte. Analyser foretatt av sedimentene viser at store områder er forurenset av: bly, sink, kobber, nikkel aluminium, fluorider, klorider og PCB. Sjøbunnen utenfor Raudsand er sterkt forurenset av tungmetaller, det er avdekket alvorlige brudd på grenseverdiene for andre farlige stoffer. Det er også funnet spor av kvikksølv.

Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden er kvalifisert som «nasjonal laksefjord» med viktige forbindelser til hav, kyst, elver og vassdrag, dette forplikter oss alle til å ta vare på vannmiljøets økologi! I nyere tid har oppdrettsnæringen meldt seg på som den tredje store forurensende aktør. La det være sagt: «Oppdrettsnæringen er ikke en næringen som er skadlidende, oppdrettsnæringen skader vannmiljøet» De totale miljøbelastningene er store og svært omfattende.

Til våre politikere:

Som politiker skal du forstå at den norske vannforskriften skal samsvare med innholdet og retningsvalget i EUs vanndirektiv, nemlig å fremme de samme formål og motiver som følger av EØS-avtalen. NMF kan opplyse deg om at den norske vannforskriften av 2006 verken transformerer eller implementerer EUs vanndirektiv til norsk rett på en tilfredsstillende måte. NMF viser til at Norges eneste handlefrihet er å «bestemme formen og midlene for gjennomføringen» (EØS avtalen artikkel 7 litra b).

Vanndirektivet er bindende for Norge, og den skal være en del av nasjonal rett, hvilket skjedde gjennom Naturmangfoldloven §26a, 14. desember 2018. Vannforskriften er endret en rekke ganger og det er kun i den siste endring 20. desember 2018. Vanndirektivet er nevnt som hjemmel for bestemmelsen, men innholdet er uendret. Vannforskriftens formålsparagraf samsvarer ikke med vanndirektivets artikkel 1. Ved å sammenstille disse ser vi følgende:

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) av 15. desember 2006

§ 1. Formål

«Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

Forskriften skal sikre at godkjente vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer revurderes og oppdateres hvert sjette år».

EUROPAPARLAMENTETS-OG RÅDSDIREKTIV 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for felleskapstiltak for vannpolitikk (Vanndirektivet).

Artikkel 1:

«Formålet med dette direktivet er å etablere et rammeverk for beskyttelse av innsjøflater, overgangsvann, kystvann og grunnvann som hindrer ytterligere forverring og beskytter og forbedrer statusen for akvatiske økosystemer og, med hensyn til deres vannbehov, terrestriske økosystemer og våtmarker, direkte avhengig av akvatiske økosystemer».

Slik myndighetene formulerer seg i vannforskriften er det ikke tatt hensyn til vanndirektivet. Vannforskriftens formålsparagraf tar kun for seg fastsettelse av miljømål uten at det er forpliktet at ingen forverring er lovlig! Slik vannforskriftens er utformet kan det for eksempel settes grenseverdier som er så høye at selv den «verste kloakk» kan finne aksept og således godkjennes som lovlig.

NMF viser til kjernen i saken. Hvis Norge hadde fulgt EUs vanndirektiv artikkel 1 sitt retningsvalg er det ikke grunnlag for å godkjenne reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand. Raudsand sin jord og grunn, kyst, Tingvollfjorden, Sunndalsfjorden, elver og vassdrag blir forurenset og er forurenset og må ryddes og renses for å oppfylle EUs vanndirektiv, noe som skaper arbeidsplasser.

Det åpnes ikke for å anvende WFD artikkel 4.7. Jord, grunn og sjø er allerede sterkt forurenset. Nye tiltak bedrer ikke vannmiljøets moderate og dårlige tilstand. Nye modifikasjoner kan ikke oppveie for ytterligere forurensning av vannmiljøet. Allmenn interesse, menneskers helse, opprettholdelse av menneskers sikkerhet og bærekraftig utvikling peker kun i en retning: Sette i gang med den nøysommelige opprydningen og rensing av jord, grunn og vannmiljø. Staten må ta kostnadene.

NMF har i hovedsak tatt for seg vannforskriften og vanndirektivet (ikke begrenset av):

· 1907/2006/EC Regulation. Concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH).

· 1999/31/EC Landfill of waste.

· Requirements for waste recycling and treatment (waste regulation).

· 2010/75/EU Industrial emissions.

· 2008/98/EC Waste.

· 1357/2014/EU Annex III to Directive 2008/98/EC.

· 2000/532/EC Establishing a list of wastes pursuant.

· 2010/75/EU Industrial emissions (integrated pollution prevention and control).

· 2018/852/EU Packaging and packaging waste.

· Candidate List of substances of very high concern for Authorization (SVHCs).

· 2017/997/EU HP 14 Ecotoxic.

· 1013/2006/EC. Regulation on shipments of waste.

· 92/3/Euratom replaced by 2006/117/Euratom on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel.

Raudsand er ikke plassen for et nasjonalt deponi for farlig avfall. Tiden er inne for opprydning og gjennopprettelse av natur og miljø.

«Med lov skal land byggjast og ikke med ulov øydast»: Kong Magnus Lagabøte 1274.

Kurt Oddekalv; leder for Norges Miljøvernforbund,

Rune Birger Nilsen; medlem i Norges Miljøvernforbund.

https://www.driva.no/meninger/2020/03/07/Raudsand-er-ikke-plassen-for-et-nasjonalt-deponi-for-farlig-avfall-21281057.ece

https://www.auraavis.no/ikke-grunnlag-for-a-godkjenne-reguleringsplan-for-bergmesteren-raudsand/o/5-5-187590

Skuffa over vedtak – held fram deponikampen

Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde klandrar Høgre for avgjerda om reguleringplanen for Raudsand.

………

– Under kommunestyremøtet i Molde 6. februar der saka var debattert, kom det fram frå høgrefolk i Nesset at etablering av deponi var eit vilkår for å støtte til kommunesamanslåinga. Om ei så viktig miljøsak, som vi vil ha med oss til evig tid, var del av ein politisk hestehandel, da er tilliten til Høgre og det politiske systemet fråverande. Om dei lykkast, vil dette tene Molde Høyre og partiet som helheit til svært lita ære, poengterer Jacobsen.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/07/Skuffa-over-vedtak-%E2%80%93-held-fram-deponikampen-21281001.ece

Korrupsjonsbeskyldninger fra Harald Storvik, daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS

Debatten om et planlagt deponi for farlig avfall lokalisert til Raudsand, har i den senere tid hardnet kraftig til.

Dette gjelder særlig på sosiale medier, men også i ulike medier for øvrig. Dette er beklagelig for det tjener hverken tilhengere eller motstandere og bringe denne debatten ut av alle proporsjoner, og etter hvert forsvinner all faglige og faktabaserte argumenter ut av debatten. Undertegnende har valgt å ikke delta på sosiale medier overhode, men får selvsagt fra tid til annen referert hva som står. Jeg er i dag blitt kontaktet av bransjebladet Avfallsbransjen, som gjengir daglig leder i Bergmesteren Raudsand sine uttalelser rettet mot stortingsrepresentant Steinar Reiten, Krf Møre og Romsdal.

Deponisaken på Raudsand tok en ny stor vending denne uke, da den største enkeltaktøren, Kronos Titan, gikk ut i media og oppfordret lokale og sentrale politikere til å si nei til planene på Raudsand. Det ble fremlagt dokumentasjon mot planene som til slutt konkluderte med at Kronos Titan, som har inngått som en helt vesentlig leverandør til prosjektet, ikke under enhver omstendighet vil benytte Raudsand, og at en anser Raudsand for å være uegnet. Når en så stor og tung aktør, som representerer flere hundre arbeidsplasser, og samtidig er avhengig av et slikt deponi, fremfører motstand mot planene, har det selvsagt gjort stort inntrykk hos aktørene bak planene, Bergmesteren Raudsand, Veidekke og Stena.

Den etterfølgende debatten i Stortinget denne uken, hvor Steinar Reiten blant flere, advarte mot Raudsand-prosjektet, med stor kunnskap og veldokumenterte uttalelser, har tydeligvis fått Bergmesteren og daglig leder Harald Storvik, til å komme med sterke uttalelser.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten beskyldes for korrupsjon, vennetjenester og skal angivelig være i ledtog med «storsponsor» i Møre og Romsdal Krf og hans forretningspartner som fremmer et konkurrerende prosjekt. Her nevnes ikke navn, men ifølge journalist Jens Egil Heftøy i bransjebladet Avfallsbransjen, pekes det på undertegnende og Bjørn Rune Gjelsten. Dersom dette er riktig, går Harald Storvik på enda et nytt lavmål i debatten og denne gang er det da vi som angripes. Vi er kjent med at Harald Storvik på sosiale medier i lang tid har fremsatt grove, injurierende og uriktige beskyldninger mot en rekke personer som på faglig og idealistisk grunnlag har engasjert seg mot planen på Raudsand..

De fremsatte usanne og feilaktige beskyldninger mot både Steinar Reiten, undertegnende og Bjørn Rune Gjesten, finnes det ikke overhode ikke hold i. Her er ikke nære vennskap eller tett bånd, ut over alminnelig godt kjennskap til hverandre. Det medfører overhode ikke riktighet at jeg er «storsponsor» til Møre og Romsdal Krf som det fremsettes påstander om. Hverken fra meg, eller selskaper jeg er involvert i, har i de siste 20 år blitt gitt bidrag til hverken Krf eller andre politiske partier. Jeg er heller ikke medlem i noe politisk parti. Det må også tilføyes at Bjørn Rune Gjelsten, eller noen av hans selskaper, ikke har gitt noen økonomiske bidrag til organisasjonen Giftfritt Molde eller nærstående, som det insinueres.

Det er derfor trist og tjener lite til å styrke troverdigheten for utbygger Bergmesteren Raudsand og Harald Storvik. I den sammenheng er det også nærliggende å be medaksjonær Veidekke ved konsernadvokat i Veidekke og styrelederen i Bergmesteren, John Strand, om en klargjøring om de stiller seg bak disse grove beskyldningene om korrupsjon.

https://www.driva.no/meninger/2020/03/06/Korrupsjonsbeskyldninger-fra-Harald-Storvik-daglig-leder-i-Bergmesteren-Raudsand-AS-21279214.ece

https://www.auraavis.no/korrupsjonsbeskyldninger-fra-harald-storvik-daglig-leder-i-bergmesteren-raudsand-as/o/5-5-187594

Beskylder Krf-politiker for korrupsjon

Krf-politiker Steinar Reiten går ærend for sin storsponsor og hans forretningspartner når han snakker ned Raudsand-deponiet. Det mener daglig leder av det planlagte deponiet for farlig avfall.

………………….

«Ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse»

Daglig leder Harald Storvik i Bergmester Raudsand, svarer med å beskylde Reiten for korrupsjon. I en Facebook-melding langer Storvik ut mot stortingspolitikeren. Storvik skriver blant annet «Reiten lytter vel til sin gode venn og stor sponsor av KrF M&R som går ærend for sin gode venn og forretningsforbindelse som har snakket Raudsand ned for å beholde sitt monopol på uorganisk avfall i det norske markedet. Dette blir bare for gjennomsiktig».

Skjulte pengestrømmer

– Ja, jeg mener det er korrupsjon. Pengestrømmene her er godt skjult, men de er der. Det er sterke ord, men det brukes også sterke ord mot oss og har gjort det i flere år. Jeg er blitt beskyldt for å være alt fra konkursrytter til skatteflyktning, sier Storvik til Avfallsbransjen.no.

Krfs stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Steinar Reiten reagerer kraftig på påstandene om at han skal være korrupt.

– Nå må Harald Storvik roe seg ned. Dette begynner å nærme seg ærekrenkende beskyldninger. Jeg har overhodet ingen økonomisk samrøre eller økonomiske interesser i noe selskap. Dette går helt klart over streken, sier Reiten til Avfallsbransjen.no

– Opplever du dette som en korrupsjonsanklage?

– Ja visst gjør jeg det. Og de beskyldningene faller på sin egen urimelighet. Dette er alvorlige påstander som Harald Storvik også tidligere har kommet med i sosiale medier. Jeg har sagt nei til alle verv og har ingen forbindelser eller økonomiske interesser med noen. Jeg er kun politiker, sier Reiten.

……………..

https://avfallsbransjen.no/2020/03/06/raudsand-sjef-beskylder-krf-politiker-for-korrupsjon/

Slik reagerer sjefen ved Bergmesteren Raudsand på vedtaket

Harald Storvik går inn i helga med et smil.

– Det var forventet at vedtaket kom, men det er uansett en skikkelig god inngang til helga for oss, og en dertil stor nedtur for noen andre, sier daglig leder ved Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik.

– Du var temmelig sikker på at det ville gå denne vegen?

– Ja, både Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet har sagt at de går for reguleringsplanen. Og så har du en del politikere som lever i en egen verden, men vedtaket til Nikolai Astrup er veldig klart.

– Hva skjer nå?

– Alt avhenger av at vi får godkjenning for hvert enkelt prosjekt. Dette er en jobb som kommer til å pågå i mange år. Men når reguleringsplanen nå er på plass, så skal vi avslutte deponi 2, og få bort alt det gamle som ligger i dagen. Noe av det første vi kommer til å gjøre er å få et nederlandsk firma hit som skal borre ned til 170 meter for å verifisere at sjøfyllingen er ok. Så vil det gå slag i slag.

– Er du trygg på at ting vil ordne seg nå framover?

– Molde kommune kan selvsagt ta opp reguleringssaken på nytt, men det tviler jeg på at Molde kommune gjøre.

– Hva med manglende syre fra Kronos Titan?

– Det som skjer hvis Kronos Titan ikke vil sende syre til oss, er bare at det blir et mindre anlegg enn vi først har planlagt. Jeg tror dette uansett blir veldig bra for Raudsand-samfunnet.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/06/Slik-reagerer-sjefen-ved-Bergmesteren-Raudsand-p%C3%A5-vedtaket-21279353.ece

Kjøpt og betalt

Mange motstandere av giftdeponiet på Raudsand får slengt udokumenterte påstander om at motstanden er kjøpt og betalt. Prøver utbygger å skremme folk som er imot ved å lage konspirasjonsteorier ?

Publisert 6. mars 2020

Daglig leder og eier av Bergmesteren Raudsand er aktiv i kommentarfelt i aviser og på facebookgrupper. Her kommer han med gjentatte angrep på meningsmotstandere med udokumenterte og injurierende påstander.

Dikter kjøpt og betalt

I en kommentar i Romsdals Budstikke kommer Bergmesteren Raudsand med denne beskrivelsen
På ei facebook-gruppe skriver Bergmesteren Raudsand «Kjøpt og betalt?» om Knut Ødegård og henviser til avdukingen av en byste av Knut Ødegård i 2015.
Leserinnlegget til Knut Ødegård er kommentert av Bergmesteren Raudsand.

Politikere kjøpt og betalt

Også politikere i Molde kommunestyre blir behørig beskrevet. Simon Sandnes (FRP) og Bjørn Jacobsen (SV) beskrives som de er «Kjøpt og betalt«.

FB-kommentar med henvisning til Simon Sandnes (FrP) og Bjørn Jacobsen (SV)

Stortingsrepresentant kjøpt og betalt

En kommentar rettet mot Steinar Reiten (KrF) beskriver daglig leder og eier av Bergmesteren Raudsand om at Reiten «går ærend for sin gode venn» og «sponsor og forretningsforbindelse«.

Avis-kommentar med henvisning til stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF)

Kronos Titan kjøpt og betalt

I et intervju med Romsdals Budstikke uttaler daglig leder og eier av Bergmesteren Raudsand «Det verkar som om nokon står bak» og «eg forstår ikkje kvifor dei (Kronos) skal blande seg inn«. Det kan jo hende at den bedriften som leverer desidert mest avfall har en mening om hvor avfallet kan leveres uten at «det er nokon står bak«.

Intervju med Romsdals Budstikke 5. mars 2020

Daglig leder og eier av Bergmesteren Raudsand kommer med injurierende og udokumenterte påstander om at privatpersoner, organisasjoner, politikere og næringsliv er «Kjøpt og betalt». Det er en skremmende måte å respektere motstanden mot planene. Er det mulig å falle lavere i en diskusjon?

PS: Dette er bare fra den siste måneden. Hele historien vil fylle en bok.

Kritisk til mellomlagring av syre

Kronos og Reiten kritiserer plan for midlertidig lagring av syre – Bergmesteren forsvarer.

Kronos Titan opplyser i sitt brev til lokale politikarar at Bergmesteren opnar for eventuell mellomlagring av tynnsyre frå bedrifta.

– Opp til 250.000 kubikk fortynna svovelsyre frå Kronos kan lagrast i utsprengde fjellhallar i opp til eit år.

(pluss-artikkel)

Stortingsrepresentant Steinar Reiten seier han kvapp da han las om planen for mellomlagring.

– Dette er sjokkerande. Ei slik lagring vil kunne innebere ein heilt annan fare for avrenning enn enn om det var snakk om gipsinnstøyping, seier han til Romsdals Budstikke.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/05/Kritisk-til-mellomlagring-av-syre-21263392.ece

Steinar Reiten: – Kroken på døra Harald Storvik: – Klarer oss utan

Steinar Reiten meiner det blir kroken på døra for Raudsanddeponi når Kronos Titan ikkje vil sende syreavfall dit. Bergmesteren avviser.

– Dette må vere kroken på døra for konseptet det er lagt opp til på Raudsand. Når Kronos Titan, som står for om lag halvparten av avfallet ikkje vil levere dit, fell grunnlaget bort, kommenterer stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF). Han viser til utspelet frå adm.dir. Jan Klauset i Kronos Titan, som både nektar å sende syreavfall frå Fredrikstad til Raudsand, og åtvarar lokale politikarar om planane om deponi for farleg, uorganisk avfall på Raudsand.

– Manglar grunnlag

I eit innlegg i debatten om deponi på Stortinget tysdag, viste Reiten til brevet frå Kronos Titan. Til Romsdals Budstikke poengterer han at han for å sjå alvoret i saka, må ein sjå på farleg avfall levert til Langøya i dag.

– Det består av 200.000 tonn flygeaske frå forbrenningsanlegg, og 200.000 tonn syreavfall frå Kronos Titan, som så vert blanda til nøytral gipssubstans. Om Kronos-syra uteblir, manglar halvparten av grunnlaget, seier Reiten.

– Den kan eventuelt erstattast av anna syre?

– Poenget med deponiet er jo først og fremst å handtere avfall frå norske industriaktørar. Å hente inn syre frå utlandet blir meiningslaust, seier Reiten.

(pluss-artikkel)

Trur nokon står bak

Storvik er irritert over måten Kronos Titan no har involvert seg i debatten.

– Eg forstår ikkje kvifor dei skal blande seg inn med brevskriving på denne måten. Det verkar som om nokon står bak, at dette er del av eit spel, seier Storvik.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/05/Steinar-Reiten-%E2%80%93-Kroken-p%C3%A5-d%C3%B8rap-Harald-Storvik-%E2%80%93-Klarer-oss-utan-21258370.ece

https://www.driva.no/nyheter/2020/03/05/Stortingspolitikar-om-at-stor-akt%C3%B8r-ikkje-vil-levere-avfall-%E2%80%93-Kroken-p%C3%A5-d%C3%B8ra-for-Raudsand-prosjektet-21267703.ece

Et økonomisk luftslott

Det økonomiske regnestykket for anlegget til Bergmesteren Raudsand er avhengig av store inntekter. I et regnestykke fra Colliers i forbindelse med salg av eiendommen er det anslått en inntekt på kr 500 000 000,- (500 millioner kroner) på svovelsyre fra Kronos. Kronos er tydelig på at de ikke vil levere syre til Raudsand. Når denne enorme inntekten faller bort er det vanskelig å se for seg hvordan det er økonomi i prosjektet. Spesielt ikke når det må kjøpes inn ny syre.

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er colliers.jpg
Colliers International har utført en verdivurdering i forbindelse med salg av statens eiendommer på Raudsand.

I salgsoppgaven som danner grunnlag for salg av statens eiendommer på Raudsand har Colliers International utarbeidet en verdivurdering for Direktoratet for mineralforvaltning. I verdivurderingen er inntektene for svovelsyre anslått til 2 500 kroner pr tonn. De beregner at det årlig vil leveres 200 000 tonn syre. Årlig inntekt av syre fra Kronos er 500 000 000 kroner (en halv milliard kroner). Og det er uten fraktkostnader.

En anslått inntekt på 500 millioner årlig vil falle bort. Det er denne inntekten som skal finansiere utbygging av prosessanlegg, fylling, kai og ikke minst renseanlegg

Hva skal kompensere inntektsbortfallet

Etter at Kronos Titan har konkludert med at det er uaktuelt å levere til Raudsand vil denne inntekten falle bort. Stena Recycling / Mepex har uttalt i et innlegg på en miljøkonferanse i Molde at Kronos Titan må levere til Raudsand da de ikke har noen annen mulighet. Kronos Titan er tydelig på at det ikke vil skje. Uten tilgang til syra er Raudsand-prosjektet et økonomisk luftslott.

Fornøgd med deponidebatt

Glad for at statsråden tek saka på alvor – vil ikkje sjølv flagge synspunkt på Raudsand-deponi.

(pluss-artikkel)

– Kva meiner du om Raudsand som lokalitet?

– Det er utfordringar og uro rundt både Raudsand og Brevik. Men seier ein nei til Raudsand, peiker ein samtidig på Brevik. Ingen vil ha deponiet i «sin bakgård», men ein plass må vere. Eg prøver å sjå saka ut frå eit nasjonalt perspektiv, saka er at industrien raskt må ha eit deponi på plass. Viktigast er at val av lokalitet er sterkt fagleg grunngitt, og vurdert som trygg. Om Raudsand ikkje blir vurdert som trygg, da blir det ikkje deponi der. Ein annan ting er om det er realistisk. Det må vere drivbart økonomisk, det ser også krevande ut når storaktøren Kronos Titan ikkje vil forholde seg til dei, seier Norderhus.

Ho poengterer at uansett er det statsråden sitt ansvar å finne ei løysing.

– Mitt mål no var å utfordre statsråden, det er han som må ta dette vidare og lande saka. Han har ein tøff periode i vente, mellom anna med å formidle dette med krav som vert stilt og at folk skal kunne kjenne seg trygge, seier Norderhus.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/04/%E2%80%93-Forn%C3%B8gd-med-deponidebatt-21250552.ece

Kronos Titan nekter å sende avfall til Raudsand

Advarer moldepolitikere mot Raudsand-alternativet – og vil avstå fra å sende avfall hit.

I brev til «besluttende myndigheter» i Molde, advarer Kronos Titan AS mot Raudsand som lokalitet for deponi for farlig avfall fra 2024, når det er fullt på Langøya. Kronos Titan i Fredrikstad leverer i dag store mengder tynnsyre til deponiet.

– Haster

Adm.dir. Jan Klauset i Kronos Titan poengterer at det haster med en løsning, og konkluderer med at alternativet Raudsand «er beheftet med betydelig økonomisk og faglig usikkerhet, og teknologisk og tidsmessig risiko.» Han er for øvrig opprinnelig fra Molde, har 12 års fartstid i Kronos Titan i Fredrikstad, de siste to åra som adm.dir.

– Kommer ikke til å skje

Bedriften avviser nå å sende syreavfallet til Raudsand.

– Vi kan her og nå fastslå at det ikke kommer til å skje, skriver Klauset. Han viser blant annet til store kostnader med skipstransport med spesialbygde skip, og enorme investeringer i fjellhaller og kaianlegg.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/03/Kronos-Titan-nekter-%C3%A5-sende-avfall-til-Raudsand-21239291.ece

https://www.driva.no/nyheter/2020/03/04/Kronos-Titan-nekter-%C3%A5-sende-avfall-til-Raudsand-21245390.ece

Veidekke: Neven kan lukke seg

«Når en åpen utstrakt neve blir avvist kan det jo være at neven lukker seg….» – Veidekke/Bergmesteren Raudsand med kraftfull kommentar.

Publisert 2. mars 2020

Juridisk direktør i Veidekke og styreleder i Bergmesteren Raudsand med kraftfull kommentar til nyheten hvor Kronos Titan advarer mot Raudsand planene.

Facebook-kommentar

Samtidig skriver styrelederen og direktøren i Romsdals Budstikke om «Nettroll, angstpushere, kunnskapsløse, klimafornektere og populister.» Hvilket uttrykk kan en bruke om beskrivelsen fra utbygger: «at neven lukker seg