Dette er ikke et privat anliggende!

Forretningsmannen Stig O. Jacobsen er ikke tilfreds med at styrelederen i Bergmesteren Raudsands håndtering av korrupsjonsbeskyldningene fra selskapets daglige leder.

Den 6. mars refererer fagtidsskriftet «Avfallsbransjen» korrupsjonsbeskyldninger som daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS, Harald Storvik, har kommet med på sosiale medier og som blir gjengitt i det nevnte tidsskrift.

Storvik retter beskyldninger mot stortingsrepresentant Steinar Reiten og hans parti KrF om korrupsjon, vennetjenester osv. Videre insinueres det i den samme artikkelen at undertegnede og Bjørn Rune Gjelsten er en del av denne konspirasjonsteorien.

Påstandene er usanne, injurierende og ærekrenkende.

I mitt leserinnlegg i Romsdals Budstikke 7. mars besvarer jeg beskyldningene. På bakgrunn av at Harald Storvik er daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS og da nødvendigvis må anses å uttale seg på vegne av selskapet, rettet jeg et direkte spørsmål til Storviks overordnede, nemlig styreleder John Strand, om hvorvidt selskapet – og for så vidt aksjonær og samarbeidspart Veidekke hvor Strand er konsernadvokat – stiller seg bak de svært alvorlige beskyldninger som Storvik fremsetter.

Jeg registrerer at styreleder Strand i denne forbindelse finner det betimelig å forsøke å gjøre dette til en privat ordkrig mellom Storvik og meg.

Det er et faktum, John Strand, at både du og Harald Storvik har formelle roller i det selskapet som nå arbeider for å få realisert de omstridte planene om et «nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall» på Raudsand. Det er i disse roller dere uttaler dere i denne saken – ikke som privatpersoner. Ergo, har du som styreleder et formelt ansvar overfor daglig leder i selskapet og hva han måtte uttale til offentligheten.

For Veidekke som et stort børsnotert selskap bør det være av stor betydning hvorvidt selskapets interesser i andre virksomheter, håndteres i henhold til de høye etiske standarder som gjelder i morselskapet. Det er således også viktig å få avklart i hvilken grad Veidekke er delaktig i korrupsjonsanklagene.

John Strand avstår i sitt svar i RB 8. mars å gi et svar på vegne av selskapet. Det er vanskelig å tilbakeholde sin forbauselse over svaret. Her snur han saken på hodet, og nærmest pålegger de som er blitt fornærmet og gjort gjenstand for grove og usanne beskyldninger, å føre «bevisbyrde».

Strand sier riktignok i sitt svar: «Uten å ta stilling til hvilke beskyldninger som er fremsatt kan jeg både for Veidekke og Bergmesteren Raudsand klargjøre at verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning, eller grunnlag for å mene, at Stig O. Jacobsen eller andre har gjort seg skyldig i korrupsjon». Imidlertid, gjør han i sitt svar et bevisst grep: Han ønsker å gjøre dette til en ordkrig mellom privatpersonene Harald Storvik og undertegnede, Stig O. Jacobsen. Det er et umulig grep, John Strand. Det er som profesjonelle aktører dere uttaler dere i «deponisaken», enten det er på sosiale medier, i bransjetidsskrifter eller i dagspressen. Det er skuffende at John Strand forsøker å skape et inntrykk for allmennheten at det skal være en ordkrig mellom Harald Storvik og meg. Jeg kan her opplyse at gjennom de 3 årene jeg har vært engasjert i «deponi-saken» – for øvrig på frivillig og idealistisk grunnlag – har jeg overhodet ikke hatt direkte dialog, samtaler eller tatt kontakt med Harald Storvik utover at han har møtt opp på åpne møter som vår organisasjon har arrangert.  Det er forstemmende at styreleder John Strand og daglig leder Harald Storvik i kampens hete nå går inn på en strategi der det skal såes tvil om deponimotstanderes redelighet i den åpenbare hensikt å skade motstandernes omdømme.

Dette er altså de fremste representanter for et selskap som tar mål av seg å skulle forvalte en viktig samfunns-oppgave av nasjonalt omfang som et deponi for farlig avfall er. En slik oppgave er like mye et samfunns- og miljøansvar som ren forretningsvirksomhet. Det burde egentlig være dere som fremstod som de tydeligste representantene for ansvarlighet, redelighet og etisk forretningsdrift. Denne saken svekker tilliten til ledelsen, selskapet og prosjektet for øvrig. Hvordan kan vi stole på den informasjonen som er sentral i dette prosjektet når man er villig til å ta i bruk alvorlige og åpenbart uriktige beskyldninger mot meningsmotstandere? For Bergmesteren Raudsand sin troverdighet og omdømme er dette ikke positivt, og det må fange politikeres og beslutningstageres interesse.

En uforbeholden beklagelse fra John Strand på vegne av Bergmesteren Raudsand overfor de personer som er rammet av beskyldninger om korrupsjon og skjulte pengestrømmer, hadde vært på sin plass.

Molde, 10. mars 2020
Stig O. Jacobsen

https://avfallsbransjen.no/2020/03/10/innlegg-dette-er-ikke-et-privat-anliggende/

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2020/03/17/Dette-er-ikke-et-privat-anliggende-21366471.ece