Ber departementet avvente behandling av reguleringsplanen

Pressemelding fra Giftfritt Molde.

Sak: «Nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall» og «Reguleringsplan BergmesterenRaudsand» – saksbehandling Molde kommune.

Organisasjonen Giftfritt Molde registrerer en sterk og voksende motstand mot den planlagte etablering av et«nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall» blant Moldes befolkning og politikere. Dette er svært gledelig og ikke minst viktig! Det aktuelle forholdet akkurat nå er behandlingen av denne saken i Molde kommune. Vi registrerer med forundring hvilket engasjement kommunens politiske og administrative ledelse legger i å forhindre at «deponisaken» skal få en grundig behandling i vårt kommunestyre. Man henviser så vel til et notat fra kommuneadvokaten samt ulike lovparagrafer i kommuneloven i den forbindelse. Videre har det kommet frem den senere tid at så vel byens ordfører Torgeir Dahl (H) som tidligere Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) har utvekslet sms’er med nyutnevnt statssekretær i Kommunal- og moderni-seringsdepartementet, Heidi Nakken (partikollega fra Romsdal), med det formål å forsere behandlingen av innsigelsene som er kommet franabokommunene og fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Etter vår oppfatning kan slik fremgangsmåte ses på som svært uryddig saksgang. Det er ytterligere urovekkende når budskapet i kommunikasjonen er å «presse frem» en rask avgjørelse i den åpenbare hensikt å komme kommunestyret i Molde i forkjøpet slik forhindre at saken skal kunne bli belyst av de folkevalgte i vertskommunen for et eventuelt anlegg for farlig avfall. Etter manges mening forholder det seg slik at om departementet først har tatt en avgjørelse, er saken «kjørt» i forhold til en behandling i Molde kommunestyre.

I kommunestyremøtet 6. februar kom det klart frem, 41 mot 18 stemmer, at Moldes folkevalgte vil ha denne viktige saken opp til behandling i sin fulle bredde. Det fremstår derfor som svært lite demokratisk at et mindretall skulle få forhindre kommunestyret fra å behandle en sak som har så stor betydning for Moldes befolkning og interesser – forgenerasjoner fremover. Siden «jussen» blir brukt som argumentasjon både av kommuneadvokaten i Molde samt av politisk og admin-strativledelse med formål å innsnevre Molde kommunes handlingsrom i denne saken, har vår organisasjon bedt en av landets fremste jurister som er tilknyttet vår organisasjon, professor dr. juris Ørnulf Rasmussen, om en vurdering. AdvokatRasmussen og flere andre jurister har en noe annen oppfatning av den behandlings-prosedyre som ble fremsatt i notat fra kommuneadvokaten og som lå til grunn for behandlingen i kommune-styret 6. februar. Han er videre kritisk til politisk og administrativ ledelse sine saksfremlegg i selve møtet hvor det forsøkes å begrense kommunestyrets muligheter til å ta «deponisaken» opp til behandling. På bakgrunn av grundig gjennomgang av dokumenter og kommunestyrets behandling i møtet 6. februar, har professor Rasmussen utarbeidet et notat. .

Organisasjonen Giftfritt Molde har også på ovenstående bakgrunn sendt en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor vi anmoder departementet om å avvente behandling av innsigelsessakene inntil Molde kommunestyre er blitt gitt anledning til å ta opp reguleringsplanen/deponisaken til behandling.

Kontaktinformasjon: Organisasjonen Giftfritt Molde.

Lodve Solholm , styreleder – Stig O. jacobsen, nestleder – juridisk vurdering: Ørnulf Rasmussen, professor dr. juris / advokat.

https://www.driva.no/meninger/2020/02/25/Ber-departementet-avvente-behandling-av-reguleringsplanen-21176290.ece

https://www.auraavis.no/reguleringsplan-bergmesteren-raudsand-ber-departementet-om-a-avvente-behandling-av-innsigelsessakene/o/5-5-185906