Å motarbeide flertallet vil kunne ansees som illojalt

Det er kommunestyret i Molde som bestemmer om man skal stå ved planen Nesset kommune vedtok, og som er til behandling i departementet. Dette er et rent politisk spørsmål. Å motarbeide flertallet vil kunne ansees som illojalt.

Bilderesultater for ørnulf rasmussen
Proffesor i jus og ekspert på forvaltningsrett Ørnulf Rasmussen FOTO: UNIVERSITETET I BERGEN

Professor dr. juris Ørnulf Rasmussen har kommentert Molde kommuneadvokats notat om omgjøring av reguleringsplan Bergmesteren Raudsand på oppdrag fra Giftfritt Molde. Ørnulf Rasmussen er professor i jus og ekspert på forvaltningsrett. 

Her er et utdrag fra Nei til Giftdeponi. Originalen finnes nederst i innlegget.

Kommunedirektøren eller ordføreren kan ikke hindre en politisk prosess eller vedtak om hva som er politisk ønskelig. Tvert i mot har begge en lojalitetsplikt overfor et politisk flertallsvedtak i kommunestyret.

Kommunestyret er som hovedregel suverent. Det kan treffe vedtak i saker som ikke er satt på sakslisten, og også der saksdokumenter ikke er gitt ut sammen med innkallingen.

Grunntanken om demokratisk politisk styrt forvaltning ikke gjør de engasjerte inhabile på grunn av engasjementet. Dette gjelder ved benkeforslag og ved godt forberedte forslag. Å anvende habilitetsregler mot dette strider mot grunntanken om at representantene har sine posisjoner på grunn av sitt politiske engasjement.

Hvis det nye kommunestyret kommer til at man ikke ønsker å forsvare det planvedtak det er innsigelse mot, er det nærliggende at innsigelsessaken bortfaller, også uten at planen er formelt opphevet av den nye kommunen. Dermed har departementet heller ikke lenger noen sak å håndtere.

At departementet derimot skulle stadfeste en plan som verken innsigelsesmyndighetene eller vedtaksmyndigheten vil ha, strider mot selve innsigelsesinstituttet. Departementet er en konfliktløser. Og er det ingen konflikt, er det ikke noe å løse.

Skulle departementet likevel stadfeste planen, vil i alle fall et slikt vedtak måtte tåle en meget skarp fokusering i forhold til den alminnelige forvaltningsrettslige myndighetsmisbrukslære.

Hvis den administrative eller politiske ledelse arbeider mot det syn flertallet i kommunestyret gir uttrykk for, eller forsøker å gi uttrykk for, vil det kunne ansees som illojalt.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/02/giftfritt-molde_notat-fra-c398-rasmussen_juridiske-forhold_200219.pdf

Kommuneadvokatens notat:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/02/internt-notat-28.01.20.pdf