Usikker eiendomsgrense og plangrense

Figur 23 Eiendomsgrense mot Gjemnes kommune er ikke nøyaktig oppmålt. Tiltakshaver har ansvar for at planområdet ikke berører annen manns grunn.

Når eiendomsgrensen hentet fra Matrikkelen benyttes som plangrense bør det kvalitetssikres at grensene er nøyaktige nok. Når eiendomsgrensen i tillegg er kommunegrense kompliserer det forholdet ytterligere fordi en da kommer i berøring med annen planmyndighet. Dersom eiendomsgrensen skulle være feil og vise seg å følge bekken ut i sjøen, vil konsekvensen kunne bli at planområdet og dermed sjøfyllingen må flyttes ca. 40 m sørover.

Uttalelsen fra grunneier av «Kristenvik», gnr 89 bnr 1 i Gjemnes kommune, epost og brev av 04.08.2017, i forbindelse med melding av planoppstart: «Eiendommen Kristenvik, gnr 98 bnr 1, beliggende i Gjemnes kommune, grenser inn mot området som Bergmesteren Raudsand AS planlegger å etablere som deponi for farlig avfall. Vi vil med denne uttalelse på det sterkeste protestere mot foreliggende planer. Kristenvik ligger bare noen få meter fra kaianlegg og deponi. Vi vil også protestere mot at Bergmesteren Raudsand AS i sitt forprosjekt har prosjektert deler av kaianlegget og utfylling inn på vår eiendom. Skogen rundt deponiet er i dag «svart» på bakgrunn av tidligere amoniakkutslipp. Utvidelsen vil påvirke både jakt og dyrehelse og skogsdrift. Foruten den inngrepen dette vil gjøre mot naboeiendommen, er vi sterkt kritiske til risikoen for forurensing av fjorden, utslipp til luft samt generelt omdømme og bobetingelser

Plankonsulenten har følgende kommentar hva angår eiendomsgrensen: «Ved forprosjektet det vises til var man ikke helt klar over eiendomsforholdene. Reviderte planer tar imidlertid hensyn til de faktiske eiendomsgrensene og det planlegges ikke tiltak på naboenes eiendommer. ….» (vår understrekning).

Opplysninger fra Matrikkelen tilsier imidlertid at grensene ikke er nøyaktig målt og dermed kan det være avvik mellom grensene i Matrikkelen og de faktiske grensene i marka.

På tross av nærheten til kommunegrensen mot Gjemnes er hensyn til naboer og nabokommune lite vurdert og ikke vesentlig vektlagt. Nabokommunen har tross alt innsigelse til planen. Her er det gjort vesentlige saksbehandlingsfeil på flere punkter, noe også Fylkesmannen burde ha fanget opp.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/