Støy

Lasting/lossing av båter kan foregå døgnet rundt og året rundt og det er rimelig godt kjent at lyden bærer svært godt over fjorden, spesielt ved ugunstig vindretning. Vi er skeptiske til realismen i Norconsult sin støyutredningen. Vi vet at det i bakkant av industriområdet vil være en bratt fjellskjæring på 30 – 40 m høyde og at det på sjøsiden er vann. Vi mener støyen kan bli plagsom også på andre siden av fjorden.

Vi mener det er svært uheldig at det ikke er satt tidsbegrensninger for støyende virksomhet i reguleringsbestemmelsene. Det er snakk om drift som tidvis kan foregå døgnet rundt, året rundt i 10 – 80 år.

Støy i anleggsperioden er ikke vurdert så langt vi kan se, men beskrevet slik i KU Temarapport – Ikke-prissatte konsekvenser (s. 63) «byggingen av dypvannskai og etablering av prosessanlegg vil ha en anleggsfase på ca. to år.» … «Anleggsfasen vil for dette området medføre noe støyende virksomhet, som potensielt vil kunne skremme fugl og vilt i området. ..»

Dersom utfylling skal gjennomføres som beskrevet fra Bergmesteren skal en lekter fylles med 1500 tonn storstein/sams masse som deretter dumpes. Det tilsier anslagsvis 3000 lass eller ca 5-10 lass per dag i to år. Vi kan forestille oss at dette vanskelig kan foregå støyfritt. Støyende virksomhet i 2 år er ikke en ubetydelig ulempe, men vi kan ikke se at det er utredet med tanke på ulemper for naboer eller for beboere på Tingvollsiden av fjorden. Heller ikke i anleggsperioden er det fastsatt noen restriksjoner på driftstid.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/