Saksbehandling – Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen har lent seg på Nesset kommune sine mangelfulle vurderinger. Herunder er blant annet ikke nevnt:

  • Planområdets manglende utbredelse
  • Manglende vurderinger knyttet til sjøfylling/ustabilt område
  • Ingen vurderinger i forhold til direkte inngrep i nabokommune
  • Fjerning av rekkefølgebestemmelse om flomsikkerhet er ikke kommentert

Vår konklusjon er at heller ikke Fylkesmannen har gjort vurderingene etter Forskrift om konsekvensutredninger §27, og dermed er det gjort en ny saksbehandlingsfeil.

Fylkesmannen har ikke satt seg tilstrekkelig grundig inn i saken og det har påvirket konklusjonen og anbefalingen overfor KMD.

Det er f.eks. brukt store ressurser på å unngå ras/steinsprang fra øversida av industriarealet og denne avklaringen kunne ikke utsettes til etter plannivå. Spørsmålet om hele sjøfyllingen kan rase i sjøen skal overlates til en framtidig konsulent. Vi ser ikke logikken i dette.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/