Kulturminner på Honnhammeren i Tingvoll

Figur 24 Hellemalingene på Honnhammaren er av internasjonal verdi. Ikke tillatt med flytende elementer i sjøoverflaten i sone merket mørk blått (fra Sjøområdeplana etter innsigelse fra fylkeskommunen). Vi mener Honnhammaren ligger innenfor influensområdet til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand.

I KU er det vurdert at hellemalingene på Honnhammaren ligger utenfor influensområdet til planområdet (Konsekvensutredning – Temarapport Ikke‐prissatte konsekvenser s. 67), og kulturminnet er derfor ikke vurdert. Vi mener det er en feil vurdering.

Tiltakshaver og Nesset kommune har kun på ett punkt forsøkt å imøtekomme vår innsigelse til reguleringsplanen, og det gjelder høyden på bygninger på industriområdet, av hensyn til nettopp kulturminnene på Honnhammaren. Tidligere er det konkludert med at kulturminnene ligger utenfor influensområdet, men landskapsvirkninger er likevel vurdert som positive for kulturminnet, samt at det nå altså er gjort endringer i bestemmelsene. Vi

mener dette viser at Honnhammaren likevel er vurdert å ligger innenfor influensområdet. Vi kan heller ikke se at spørsmålet om utilbørlig skjemming av kulturminnet er vurdert av fagmyndighetene, da det kun henvises til «dialog om temaet med både Møre og Romsdal fylkeskommune og NTNU vitenskapsmuseet underveis i planprosessen». Honnhammaren er ikke nevnt i rapporten om kulturminner, det er derimot kulturminner på landsida i Nesset som ligger vesentlig lengre unna planområdet. En eksplosjon på Raudsand har tidligere blåst inn vinduer på hus ved Honnhammaren, noe vi mener også kan indikere at hellemalingene ligger innenfor influensområdet til reguleringsplanen. Kartutsnittet i fra KU-rapporten om kulturminner (jf. figur 25) viser Honnhammaren, men det konkluderes der med at det bare er funnet kulturminner i Nesset kommune. På Honnhammaren finnes en rekke felt med bergkunst ca 4000 – 6000 år gamle. Figurer av fisk, storvilt og geometriske figurer er malt på nær loddrette bergflater som alle er vendt mot fjorden.

Vi mener Møre og Romsdal fylkeskommune har vurdert dette feil og at kulturminnene på Honnhammaren åpenbart ligger innenfor influensområdet til Raudsand og at det må gjøres en faglig vurdering som legges til grunn for planbehandlingen.

Figur 25 Kart fra rapport om kulturminner. Kulturminnene ved Honnhammeren ble ikke funnet, det ble derimot kulturminner som ligger omkring dobbelt så langt fra planområdet i Nesset.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/