Frisiktsone i nabokommunen

Figur 22 Frisiktlinje går inn i Gjemnes kommune. Avkjørsel fra Fv666 kan ikke godkjennes før skog ryddes på naboeiendom i nabokommune, utenfor planområdet.

Nesset kommune kan ikke pålegge restriksjoner på eiendom i Gjemnes kommune og det er ikke hjemmel til å ekspropriere rettigheter i nabokommunen.

Det foreligger ikke nødvendig privatrettslig avtale med eierne av gbnr. 89/1 i Gjemnes om gjennomføring av plan. Opplyst av tiltakshaver v/John Strand på møtet i Nesset 15.10.2019.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/