Flomfare på industriområdet

Figur 9 Rekkefølgebestemmelse om senkning av Holåvollbekken er fjernet fra planbestemmelsene, uten saksbehandling. Inngrepet krever både terreng- og eiendomsinngrep i nabokommunen Gjemnes.

Rekkefølgebestemmelse nr. 1 i § 9.1 i planforslaget: «Før tiltak som kommer inn under storulykkeforskriften kan plasseres innenfor I1, kreves terrengomarbeiding av opprinnelig bekkeløp for Holåvåbekken jfr. «Flomvurdering Bergmesteren Raudsand, Norconsult 2017».

Figur 10 Hensynssone H320-Flomfare vist i Temakart

I KU sin konklusjon i rapporten Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, Norconsult, står bl.a. følgende (vår understrekning):

I Planbeskrivelsen (s. 69) står:
«Følgende sannsynlighetsreduserende tiltak er identifisert:

  • Identifiserte terrengomarbeidinger i flomvurderingen må gjennomføres før tiltaket påbegynnes.

…»
og videre: «I følge NVE sine kartverktøy ligger planområdet i aktsomhetsområde for snøskred, skred og ras samt flom. Det er utført skred- og flomvurderinger som foreslår nødvendige tiltak for å sikre at krav i TEK17 ivaretas. Det er en forutsetning for resultatet av denne analysen, at identifiserte tiltak implementeres» (vår understrekning).

I forbindelse med at NVE vurderte trekking av sin innsigelse i brev av 09.11.2018 stod følgende som beskriver situasjonen (s. 3): «Med omsyn til flaumfare er det i føresegnene § 9.1 sett rekkefølgjekrav om terrengendring av bekkeløpet før «1. ledd tiltak» kan gjennomførast. NVE meiner at føresegnene må ha eit tilsvarande krav i høve til skredfare.» (vår understrekning). Dette kan tyde på at NVE ikke var klar over at rekkefølge-bestemmelsen skulle fjernes siden det ikke var nevnt i sakspapirene fra Nesset kommune.

Tilsvarende har Fylkesmannen følgende omtale i sitt brev av 13.11.2018 (s. 2): «Flaumfare frå Hålåvåbekken er vist med omsynssone i plankartet. Det er knytt føresegner til omsynssona som set krav til eventuelle tiltak innanfor sona. Vidare er det utarbeidd rekkefølgeføresegn knytt til terrengendring av bekken. Med føresetnad om at planføresegnene (§ 8.5.2) knytt til omsynssona syner til tryggleikskrava i TEK17 § 7-2, kan Fylkesmannen trekke motsegna.» (vår understrekning). Dette kan tyde på at heller ikke Fylkesmannen var klar over at rekkefølgebestemmelsen skulle fjernes.

Figur 11 Illustrasjonen markerer flomsone (gul) og indre hensynssone for brann og eksplosjon (blå strek).

I KU-rapporten Risiko- og sårbarhetsanalyse (Norconsult) punkt 4.2.2 står blant annet følgende om flom i vassdrag (s. 28):

Hvorfor er rekkefølgebestemmelsen fjernet i vedtatt plan, så langt vi kan se uten noen saksbehandling, i strid med forutsetningene i KU og planbeskrivelsen? Hvis så er tilfellet er det en åpenbar og alvorlig saksbehandlingsfeil. Permanent terrengendring i bekken er forutsetning for konklusjonen i KU og gjennomføring kan kun sikres ved en rekkefølgebestemmelse.

At kommunegrensen går i bekken, og gjør terrengomarbeidinger i Holåvollbekken vanskelig gjennomførbart, kan ikke være argument for at sikkerhetskrav kan fravikes.

Spørsmålet om nødvendige privatrettslige rettigheter er ikke løst. Vi mener denne problemstillingen må være drøftet i planen siden senkning av bekken er del av et bærende element i planen, jf. sikkerhet mot flomfare. Samtidig er det et søknadspliktig tiltak, jf. pbl § 20-2, i en annen kommune. I Gjemnes er arealet avsatt til LNF i kommuneplanen, samt at det også ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og det kreves dermed dispensasjoner fra disse formålene og hensynene, jf. pbl § 19-2. Vi mener bestemmelsene under punkt 7.1.2 bare delvis er realistisk idet kun halve bekken ligger i Nesset; Senking av opprinnelig bekkeløp jfr. «Flomvurdering Bergmesteren Raudsand- 01 versjon D01, Norconsult 2017» kan tillates etter søknad.

Flomsonen (H320) viser at det kan flomme vann fra bekken og inn på industriområdet. Når vannet flommer utover et planert industriområde vil det spre seg forholdsvis jevn utover avhengig av eventuelt fall på området, og ikke følge hensynssonen som vist i flomkartet. Derfor er det logisk at flomtiltak i bekken må gjennomføres før bygging av industriområdet.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/