Kontrollutvalget: Er reguleringsplanen i tråd med kommuneplanen?

Kontrollutvalget i Nesset kommune purrer på Fylkesmannen. Kontrollutvalget ber om svar på om reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er i strid med kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen er et vedtak fra 3. juni 2019 hvor utvalget «overlater til andre instanser» å vurdere om vedtaket er gyldig. Med andre instanser menes Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Må utredes  mer: Tomta for helsehuset må utredes videre. 

Fylkesmannen overser kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Nesset kommune vedtok 3. juni 2019 å «overlate til andre instanser å se på om forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede«. Et av medlemmene i kontrollutvalget sendte i slutten av juni 2019 et brev til fylkesmannen med etterlysning av oppfølging av spørsmålet.

Fylkesmannen har oversett spørsmålet fra kontrollutvalget om reguleringsplanen er i strid med arealdelen til kommuneplanen. Nåværende fylkesmann var rådmann i Nesset kommune da arealplanen vart behandlet. Hvorfor Fylkesmannen ikke besvarer spørsmålet er uforklarlig da hun selv vurderte egen habilitet i samme henvendelse. Fylkesmannen overser spørsmålet om reguleringsplanen må forholde seg til kommuneplanen.

Kontrollutvalget:

  • Kontrollutvalget sin oppgave er å påse om vedtak er fattet på en fullstendig og korrekt saksbehandling
  • En kan ikke se at spørsmålet er vurdert
  • Er arealdelen juridisk bindende?
  • Kan det søkes om dispensasjons fra arealdelen i en slik reguleringssak?
  • Kan kommunen komme i et erstatningsansvar?
  • Kontrollutvalget bør og skal se på om det har foregått riktig saksbehandling.
  • Kan rådmannen svare et ja på at reguleringsplanen er gyldig i forhold til arealdelen?

Rådmannen svarte i kontrollutvalget

På et spørsmål til kommunens rådmann om reguleringsplanen er gyldig svarte rådmannen: «en går ut fra at departementet ser på dette spørsmålet». I møtet i kontrollutvalget i Nesset kommune kunne ikke rådmannen bekrefte at planen er gyldig. Rådmannen henviser til departementet selv om det er Fylkesmannen som er riktig instans.

Kontrollutvalget vedtok den 7. november 2019 å be «Fylkesmannen om en vurdering om reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel».