Farlig avfall og det sirkulære samfunn

Norsk Energi har utredet behandlingsmetoder for flyveaske. Her sammenligner de forskjellige behandlingsmetoder. Raudsand kommer 3. dårligst ut i en sammenligning av metodene.

Norsk Energi sammenligner forskjellige behandlingsmetoder.

På utviklingstadium er det bare to alternativ som er dårligere. Miljøavtrykk er det 5 stk som er bedre. Økonomi er rangert som dårlig med graderingen 3 av 9. Gjenvinning/produkter har graderingen 3 av 9. Totalt kommer Raudsand ut på 3. sisteplass med en sum på 13. Halosep på forbrenningsanleggene blir vurdert høyere.

  • Kun én teknologi (den sveitsiske FLUWA/FLUREC-prosessen) har kommet i kommersiell drift – behandlingskostnadene er svært høye.
  • Behandlingsløsninger med produktekstraksjon av metaller og salter har svært høye behandlingskostnader og et høyt energiforbruk samt et usikkert inntektspotensial.
  • For løsninger med produktekstraksjon er det stor usikkerhet pga. tidkrevende prosesser med dokumentasjon, godkjenning og markedsaksept.
  • Behandlingsanlegg med saltekstraksjon bør ligge ved sjøen inntil markedet er klar for å ta imot saltproduktene (saltene slippes ut i fjorden).
  • Verdien på produktene kan pr. i dag ikke forsvare kostnadene.
  • Usikker kvalitet på sinkkonsentrat.
  • Sink i flyveaske er ca. 0,33 kg/tonn avfall eller 0,033 %.
  • Andre metaller er i for små mengder til å være interessante.

Det er uklart hvor en skal hente eventuell avfallssyre til anlegget fra, og en ikke vil heller ikke foreta oppfylling av eksisterende gruveganger. Det er derfor usikkert/tvilsomt om en kan karakterisere dette behandlingsalternativet som en form for gjenvinning eller gjenbruk. Disse forholdene bidrar derfor neppe i positiv retning mht. miljøavtrykket for behandlingsmetodikken.

Anlegget ligger relativt langt fra hovedtyngden av produsentene, selv om det er mulig å benytte sjøveien for transport til anlegget. Av hensyn til logistikk må det forventes at en betydelig andel vil komme til anlegget på bil.

Det må bemerkes at denne sammenligningen gjelder kun flyveaske / røykgassrenserester (RGR). Alt det andre farlige avfallet er ikke omhandlet av Norsk Energi.