Svar til leserinnlegg fra Siri Andrea Storholt

Av Geir Sørensen, Mepex

Det er stadig interessant å oppleve at motstanderne av prosjektene på Raudsand legger ut sine spørsmål i lokalavisene i stedet for å kontakte oss som sitter på faktisk informasjon om hva vi har planlagt og hvor langt de forskjellige planene har kommet.

Storholt skriver at eksistensgrunnlaget ødelegges ved etablering av sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand, og hun skriver om påkjenningene de som bor på Raudsand har vært utsatt for gjennom tidene. Vi er klar over at det har vært store utslipp både til luft og vann fra industrien på Raudsand tidligere. Her jeg sitter på trappa på Raudsand Gård, er det ikke antydning til lukt fra Real Alloy, hverken av ammoniakk eller fosfin. Bedriften har brukt mye penger på renseanlegg som synes å virke meget godt.

Utslippene til fjorden er også en bagatell i forhold til hva det var i perioden etter oppstart før man fikk kontroll på vaskeprosessen. Når Stena Recycling kommer i gang med gjenvinningsanlegget for spesialavfall, vil vi kunne rense avløpet til sjø fra Real Alloy også.

Oppe på «Bergmesterenfjellet» er det lovlig lagret en mengde skjemmende hvite storsekker med avfall fra aluminiumsindustrien, delvis på grunn som Bergmesteren i dag eier, og delvis på statens egen grunn (Nærings og Fiskeridepartementet).

Her kommer det omtalte sorteringsanlegget for bunnaske inn. For å kunne føre naturen tilbake til den form den hadde før gruvedriften, må dagbruddene på fjellet fylles opp. Dette er tenkt å gjøres som del av prosjektet med å dekke til de hvite sekkene, slik at det ikke kommer mer vann i disse. Uten vann inn, ingen lekkasje av forurensinger ut. Så i stedet for å bruke 20-25 år på å fylle opp disse ravinene, har vi søkt Miljødirektoratet om å deponere renset bunnaske, slik at man får skikk på disse områdene i vår levetid.

Det påstås at bunnaske ikke er ordinært avfall, med henvisning til rapport fra COWI. Det er interessant, da konklusjonen i rapporten er: «Sortert aske fra alle anleggene kan deponeres på deponi for ordinært avfall.»

Storholt skriver videre omat det vil komme store mengder farlig avfall til disse deponiene, med avrenning som er mye farligere enn det som ligger der i dag. Sannheten er at det ikke skal lagres et eneste kilo farlig avfall i deponiene i dagen, det bygger vi fjellhaller til. Og avrenning fra deponiene vil gå via renseanlegg, det er standard for tillatelser gitt av myndighetene.

Artikkelen viser også noen kart vi ikke kjenner igjen. Hvorfor ikke bruke de kartene vi har laget til konsekvensutredningen i stedet? Betydelig mindre områder, der det også er spesifisert hvilke områder som er tiltenkt inert avfall og ordinært avfall, i tillegg til «deponi 6» som er vårt bidrag til å fylle igjen rasområdet ved riksvegen med jomfruelig stein fra tunelldriften vår.

Så noen påvirkning av eksistensgrunnlaget på Raudsand i negativ retning finner ikke vi, men derimot etablering av nye arbeidsplasser og rydding i gamle synder som bør påvirke i positiv retning.

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/svar-til-leserinnlegg-fra-siri-andrea-storholt/o/5-5-154948

Kommentar til artikkelen fra Siri Storholt:

«Det er stadig interessant å oppleve at motstanderne av prosjektene på Raudsand legger ut sine spørsmål i lokalavisene i stedet for å kontakte oss som sitter på faktisk informasjon om hva vi har planlagt og hvor langt de forskjellige planene har kommet» .Trodde du hadde registrert at dette er en høringsuttalelse som var skrevet for en lang tid tilbake.Det er også bekymringsverdig at du ikke er oppdatert på deres egne planer som dere selv har beskrevet. Begynner å bli litt sent å oppdatere seg på høringsuttalelser nå. 

Forøvrig bekymrer det meg at jeg er mere oppdatert på deres reguleringsplan enn det du er.