Sunndal opprettholder innsigelse

Mot én stemme vedtok kommunestyret i Sunndal å opprettholde innsigelsen til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune.

Dermed fulgte kommunestyret i Sunndal avgjørelsen som kommunestyret i Tingvoll tok i forrige uke. Innsigelsen mot planforslaget for et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall samt deponering av bunnaske i Deponi 2 ble vedtatt av kommunene Gjemnes, Sunndal og Tingvoll i juni 2018.

Innsigelsen gjør at Nesset kommune ikke kan godkjenne reguleringsplanen. Dersom mekling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke fører fram, må planen opp til endelig godkjenning i departementet.

Etter at det nå er gjort endringer i planene, har Nesset spurt høringspartene om å trekke innsigelsen, noe Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort. Dette ble også fremmet som et forslag i onsdagens kommunestyremøte i Sunndal av Frp-representant Erling Rød. Rød uttalte at han har tro på fagfolk, men at han forventet én stemme for forslaget.

Det fikk han rett i. Forslaget falt mot kun Røds stemme. I tillegg til at innsigelsen blir opprettholdt, så kommunestyret heller ingen grunn til å gjennomføre mekling i saken.

Papirutgava av Aura Avis – av Christian Grøtte


https://www.auraavis.no/nyhet/sunndalspolitikk/deponiet/sunndal-opprettholder-innsigelse-mot-deponiet/s/5-5-148524