Deponering av store mengder kvikksølvholdig avfall

Veidekke / Bergmesteren Raudsand (BMR) planlegger mottak av store mengder kvikksølvholdig avfall, til sammen nesten 500 tonn årlig. Dette er forsøkt holdt hemmelig i samarbeid med Klima- og  miljødepartementet (KLD). Transport og deponering av kvikksølvholdig avfall er ikke behandlet i konsekvensutredningen (KU) som var på høring. 

I et brev sendt KLD 19.9 2018 informerer BMR om planlagte tiltak:

2

Deler av dokumentet er forsøkt hemmeligholdt av Veidekke / BMR / Stena og KLD. I dokumentet står det at 492 tonn med kvikksølvholdig avfall skal fraktes til Raudsand og deponeres uten noen form for gjenvinning. Nedenfor er et bilde av dokumentet  som beskriver mengdene oppgitt i tonn pr år.

4

I de hemmelige delene av dokumentet er det en nærmere beskrivelse på hvordan det kvikksølvholdige avfallet skal deponeres.

Miljødirektoratet omtaler kvikksølv som «en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til»:

5

Villedende informasjon i konsekvensutredning.

Deponering av kvikksølvholdig avfall er ikke omhandlet i høringen. Ikke en plass i dokumentene på nesten 3000 sider som KU består av er deponering av kvikksølv nevnt. Tiltakshavers merknader utarbeidet av Norconsult er publisert på Nesset kommunes hjemmesider. I dokumentet står det: «Tiltaket innebærer ikke transport, behandling eller deponering av avfall klassifisert som gift eller giftig avfall», se bildet under. Denne beskrivelsen er direkte feil, og det er vanskelig å sette ord på denne fremgangsmåten. Villedende er en nøktern beskrivelse.

1

Definisjon av kvikksølv:

6

Giftdeponi er et presist uttrykk på deponiet på Raudsand.

Det er flere giftige stoffer som skal til Raudsand.