Ordfører som saksbehandler

Vi har i lengre tid vært forundret over sakshåndteringen i Nesset kommune. Vi vil her se på en sak og hvordan kommunen håndterer denne. Saksbehandlingen er underlagt lovgiving og vi vil se på saken om deponi for uorganisk avfall i forhold til:

  • Kommuneloven
  • Forvaltningsloven
  • Offentleglova
  • Arkivlova

Etter vår vurdering blir ordføreren inhabil i videre behandling av deponisaken siden han har vært saksbehandler. Ordføreren blir i realiteten en av rådmannens ansatte, og kommunelovens § 40 sier at ansatte som har “medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse” alltid skal anses som inhabile. Unntaket er overordnede saker som budsjett og kommuneplan.

Grunnlaget for denne artikkelen er hentet fra referat fra et kommunestyremøte. Referatet er fra møtet med DMF, NFD og Miljødirektoratet (via Skype) den 30.10.2017. Fra kommunen deltok ordfører, rådmann og miljøvernkonsulent.

I henhold til arkivlova og arkivforskriften har offentlige virksomheter journalføringsplikt. Journalføring skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere hvert dokument. Ved registrering av dokument i journalen skal følgende opplysninger være med:

  • journalføringsdato
  • saks- og dokumentnummer
  • avsender og/eller mottaker
  • opplysninger om sak, innhold eller emne
  • dokumentets dato

Det skal altså være mulig å se hva dokumentet handler om, slik at man ved krav om innsyn, skal kunne oppgi nøyaktig hvilket dokument det er snakk om. I vedlegg 9 og vedlegg 10 finner vi ikke noe som kan minne om journalføring, disse dokumentene er heller ikke registrert på postlista til Nesset kommune. Dokumentene skal etter offentleglova føres i journal.

Det kan også stilles spørsmål med hva vedlegg 10 har å si for saken, det er i hvert fall vanskelig å forstå.

Ordførers kommentarer:

Her skriver referenten (Rådmann i Nesset kommune) om «Ordførers kommentarer» og at «Undertegnede har søkt å finne dokumentasjon». Undertegnede her er etter vår oppfatning ordføreren og han fungerer som saksbehandler med mange betraktninger og antagelser:

Bare denne enkle gjennomgangen viser saken som er i konflikt med Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentleglova og Arkivlova.

Kilde:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/06/referat-fra-mc3b8te-30.10.2017-isola-rapporten-og-bekymringsmelding-til-direktoratet-for-mineralforvaltning.pdf