Miljødirektoratet med avvik på Deponi 1

Miljødirektoratet var på inspeksjon 25. september 2018 for å kontrollere avslutningen av Deponi 1 i Bergmesteren.

avvik

Juridisk direktør,  kommunikasjonsdirektør, avdelingsleder miljø og anlegg sammen med to prosjektledere var tilstede, alle fra Veidekke. Ingen andre utenom representanter for Miljødirektoratet.  Det er kun personer som jobber i Veidekke som representerer Bergmesteren Raudsand.

Miljødirektoratet konkluderte med avvik om at deponiet ikke er avsluttet i henhold til vilkårene. Et avvik er alvorlig og beskrives som «Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.»

Grunnlaget for avviket er at deponiet ikke er bygget opp med tilstrekkelig helning og slik at det flukter med bergskjæringene rundt.

I tillegg til avviket kom miljødirektoratet med flere anmerkninger:

  • Overdekkingen skulle tettes mot fjell men Veidekke kunne ikke dokumentere tettingen.
  • Kanalene for gass-ventilasjon skulle ikke avsluttes mot fjellvegg, men mot terreng. Seks av åtte kanaler var avsluttet mot fjell. Kanalene var deretter dekket av bentonittmatter og toppdekke.
  • Bentonittmattene var lagt ut fuktige og delvis svellet før tildekking. Det er usikkert hvordan dette påvirker funksjonaliteten og effekten av membranen når
    den er ferdig tildekket. I følge leverandøren skal membranen legges slik at svellingen skjer under press fra tildekningsmassene.

Deponiet var ikke endelig avsluttet på 25. september 2018. Miljødirektoratet skriver at tvangsmulkten på kr 1,25 million vil påløpe dersom deponiet ikke er avsluttet innen 1. oktober. Vi har ikke informasjon nå om hvordan dette er håndtert.

Veidekke ringer media og skryter av at de er ferdig med tildekkingen når de får avvik. Avvik er en alvorlig reaksjon på. I tillegg er det anmerkninger på hvordan tildekkingen er gjennomført.

Kan Veidekke og Bergmesteren Raudsand være ansvarlig for en større utbygging? Har de kunnskap om utbygging av et internasjonalt giftdeponi når de ikke får til en enkel tildekking av et lite deponi? Det er lite som tyder på at de innehar den kunnskapen.