«Hemmelig» søknad om mobilt gjenvinningsanlegg for aske

Bergmesteren Raudsand søker om å opprette et mobilt gjenvinningsanlegg for bunnaske fra forbrenningsanlegg med deponering i Bergmesteren. Søknaden vart sendt til Miljødirektoratet 19. juli 2018 og er utformet av Mepex-konsulenten Geir A Sørensen. Søknaden finnes ikke på selskapets hjemmesider og det er ikke informert om dette.

mobilt renseanlegg
Eksempel på mobilt sorteringsanlegg

Det er enorme mengder med aske som skal deponeres. Det søkes om 400 000 tonn årlig noe som tilsvarer nesten 2000 tonn (2 000 000 kg) hver arbeidsdag i året. Fra denne asken skal det fjernes store metallbiter før det tømmes i deponiene i Bergmesteren. Denne deponeringen er ikke behandlet i konsekvensutredningen (KU).

Anlegget skal driftes av Bergmesteren Raudsand, et selskap som mangler kompetanse og erfaring. Stena Metal og Stena Recycling er ikke en del av anlegget/søknaden.  Det vil ikke være noen økonomisk sikkerhet utenom råvarene.

Hvor bunnasken vil komme fra er ikke beskrevet. De fleste norske anleggene har lokale løsninger idag. Askeavfallet skal også brukes for å dekke over «Deponi 2».

Hvorfor opplyses det ikke om disse planene ?