Uttrykt oppstart i 22

Til tidligere omtale i Jarlsberg avis og omtalen, med henvisning til artikkel i E24 bør det nevnes: Bergmesteren har i møter med Klima- og miljøminister Elvestuen, Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet på oppfordring levert vår fremdriftsplanen for Bergmesterens behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Møre og  Romsdal.

I fremdriftsplanen er det klart uttrykt oppstart i 2022, i sterk kontrast til uttalelser fra forskerhold som ikke kjenner våre planer. Utsagnene fra Bellona om at ingen av prosessene ser ut til å kunne gi et nytt avfallsdeponi innen 2026 er, for så vidt gjelder Raudsand, uriktige. Prosessanlegget på Raudsand vil også gjenvinne tungmetaller og salt med Halosep-teknologien, som er patentert av Stena. Dette er i tråd med stortingsmeldingen om avfall og sirkulære løsninger som ble vedtatt i år.

Artikkelen beskriver at begge forslagene har møtt lokal motstand, og særlig i Brevik. For Raudsands del vil vi påpeke at Nesset kommunestyre enstemmig vedtok Bergmesterens forslag til planprogram og at det samme kommunestyre i mars i år enstemmig vedtok å legge planforslaget ut på høring. Når det gjelder Miljødirektoratets høringsuttalelse til planforslaget kan vi opplyse om at det sist uke ble avholdt møte med Miljødirektoratet for en gjennomgang av sentrale tema i direktoratets uttalelse. Vår vurdering er at de spørsmål som er reist er håndterbare innenfor den tidsplan som er lagt fram for KLD og Miljødirektoratet.

Bergmesteren og Miljødirektoratet har hatt noe ulik oppfatning om noen av de spørsmål som direktoratet stiller hører hjemme i planprosessen eller i den etterfølgende fasen med søknad om tillatelse til deponivirksomhet etter forurensingsloven.
Harald Storvik, daglig leder
Bergmesteren Raudsand AS

Jarlsbergavis 7. juli 2018