Halosep

Vi har tidligere hatt en artikkel om Halosep-prosessen. Bergmesteren Raudsand og Veidekke har i flere sammenhenger uttalt at de har et samarbeid med Stena Recycling om bruk av Halosep-prosessen på Raudsand. Vi vil her se nærmere på prosessen.

Det gjennomføres et EU-støttet forsøk med prosessen hos Vestforbrænding i Danmark. Dette forsøket finansieres hovedsaklig av EU-midler (60 %) som tilsvarer ca 22 millioner norske kroner.

Forsøket fortsetter fram til 31. desember 2019 før vi får vite resultatet. Formålet med forsøket virker tilsynelatende bra med uttak av metaller og salt. Stena har forsøkt å få prosessen til å virke siden de kjøpte patentet i 2009. Resultatet får vi vite i 2020 og utbyggeren baserer en utbygging på Raudsand på antakelser om at metoden fungerer.

 

Det EU-støttede forsøket har som ett av formålene å «redusere behovet for transport av flygeaske».  Å sende flygeaske over store avstander er ikke å redusere transporten. Et av formålene med prosessen er å skille ut salt. Dette er et salt som kun kan brukes som veisalt og følgelig bare noen få måneder i vinteråret. Planene for hva som skal skje med saltet resten av året er ikke publisert.

I konsekvensutredningen er det tatt utgangspunkt i at Halosep-prosessen vil medføre en en reduksjon i konsekvensene i forhold til «dagens praksis». Dette er en av mange udokumenterte påstander som finnes i konsekvensutredningen. Hva som slippes ut ved denne prosessen vil muligens kunne beskrives når forsøket er ferdig i slutten av 2019.

halosep-blanding
Fra forsøket med Halosep

Miljøstyrelsen i Danmark uttaler til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 21. juni 2017 følgende «For så vidt angår behandling af røggasrensningsaffald (RGA) findes der ikke umiddelbart kommercielle metoder» selv om de kjenner til Halosep.

Metallet som kan tas ut av flygeasken vil være under 1 % av flygeasken. Dette er en blanding av metall som krever videre behandling med store energimengder og kjemikalier. Selve Halosep-prosessen krever også store mengder kjemikalier og energi. Denne kjemikaliebehandlingen vil kreve en total ny gjennomgang av konsekvensutredningen. Hvorfor ingen nevner kjemikalie- og energibehovet må være for at informasjonen ikke passer inn. Sirkulær økonomi er det ihvertfall ikke.

 

Kilder:

Sambehandling af RGA og scrubber væske (2015)

Life Halosep

Miljøstyrelsen (2017)

To steder kan få Norges deponi for farlig avfall – Teknisk ukeblad